VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Jelzálog Hitelfedezeti Biztosítás

A jelzálogkölcsön szerződéshez igényelhető Hitelfedezeti Biztosítás bizonyos váratlan élethelyzetek esetén nyújt segítséget: a Biztosító a biztosítási feltételekben foglaltak szerint megfizeti a törlesztőrészleteket, illetve egyes kockázatok esetében megtéríti a biztosítási esemény időpontjában fennálló, nem hátralékos tőketartozást. Ezáltal te vagy családod egy bizonyos időre, vagy akár teljesen mentesülhet a fizetési kötelezettség alól, ami a kölcsönszerződés alapján egyébként ilyen esetekben is terhelne.

Milyen esetekben nyújt védelmet a biztosítás?

 • Munkanélküliség
  A Biztosító megfizeti a havi törlesztőrészlet összegét legfeljebb 8 hónapon keresztül, amennyiben az a Biztosított regisztrált álláskeresőként történő nyilvántartásának 30. napját követően vált esedékessé, és a Biztosított igazolja, hogy álláskeresőként tartják nyilván.
 • Keresőképtelenség
  A Biztosító megfizeti a havi törlesztőrészlet összegét legfeljebb 8 hónapon keresztül, amennyiben az a Biztosított igazolt keresőképtelen állományának 30. napját követően vált esedékessé, és a Biztosított igazolja a keresőképtelenség fennállását.
 • Min. 70%-os bármely okú egészségkárosodás
  A Biztosító a Biztosított legalább 70%-os rokkantsága esetén a magyar szakigazgatási szerv jogerős határozatának napján fennálló teljes nem hátralékos hiteltartozást megtéríti.
 • Bármely okú halál
  A Biztosító a Biztosított halála esetén a halál napján fennálló teljes nem hátralékos hiteltartozást megtéríti.

Hogyan igényelheted a biztosítást?

Ahhoz, hogy a csoportos biztosítási szerződés hatálya rád kiterjedjen, neked ún. csatlakozási nyilatkozatot kell tenned, melyet a jelzálogkölcsön igényléssel egyidejűleg, vagy a hitel folyósítását követően, időkorlát nélkül tehetsz meg az MBH Bank bármelyik bankfiókjában. A nyilatkozatot a Bank vagy megbízottja által indított telefonos megkeresés során szóban is megteheted, amennyiben a fennálló tartozása nem nagyobb, mint 30 millió forint. Azok számára akik 2022.04.01. előtt vettek fel hitelt az exMKB Bankban ez a lehetőség egyelőre nem elérhető).

A vagy C biztosítási csomag választása esetében 30-100 millió Ft összegű tartozás esetén* a csatlakozási nyilatkozat aláírásán felül az alábbiakra van még szükség:

 • 50 év alatt: egészségi kérdőívet kell kitölteni;
 • 50 év felett: a biztosítás igényléséhez orvosi vizsgálat szükséges.

A vagy C szolgáltatási csomag igénylése esetén a Biztosítók a csatlakozási nyilatkozat aláírásától számított 60 napon belül jogosultak indokolás nélkül megtagadni a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozást:

 • egészségi kérdőíven alapuló kockázat-elbírálás esetén az egészségi kérdőíven adott válaszok alapján,
 • orvosi vizsgálat alapján elvégzendő kockázat-elbírálás esetén az orvosi vizsgálat eredményei alapján, valamint abban az esetben, ha a Biztosított az előírt orvosi vizsgálato(ko)n nem vett részt, vagy a Biztosítók a vizsgálati eredményeket a csatlakozási nyilatkozat aláírásától számított 45. napig nem kapták meg.

* 100 millió Ft-ot meghaladó fennálló tartozás / szerződött kölcsönösszeg esetén a csatlakozás nem lehetséges.

MIKORTÓL ÉRVÉNYES A BIZTOSÍTÁS?

A Biztosító kockázatviselésének kezdete:

 • a kölcsönösszeg folyósítását megelőzően tett írásbeli csatlakozási nyilatkozat esetében (A vagy C szolgáltatási csomag választása esetén 30 millió Ft fennálló tartozás alatt, valamint B szolgáltatási csomag esetén 100 millió Ft fennálló tartozás alatt) a kölcsönösszeg folyósításának napján 0 óra.
 • a kölcsönszerződés aláírását követően tett csatlakozás esetében (A vagy C szolgáltatási csomag választása esetén 30 millió Ft fennálló tartozás alatt, valamint B szolgáltatási csomag esetén 100 millió Ft fennálló tartozás alatt) a csatlakozási nyilatkozat megtételének időpontját követő naptári nap 0 óra.
 • 30 millió Ft vagy azt meghaladó összegű tartozás mellé igényelt A vagy C szolgáltatási csomag esetén a Biztosítók kizárólag akkor viselik a kockázatot, ha az egészségi kockázat elbírálás alapján a Biztosított csatlakozását elfogadják. Ebben az esetben a kockázatviselés azon a napon 0 órától kezdődik, amelyet a Biztosítók a Biztosítottnak küldött, a kockázat elbírálás eredményéről szóló írásbeli tájékoztatásában megjelölnek.
 • A munkanélküliség kockázat tekintetében a Biztosító a kockázatviselés kezdetétől számítandó 90 napos várakozási időt köt ki.

MILYEN SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK IGÉNYELHETŐK, ÉS MENNYIBE KERÜL A BIZTOSÍTÁS?

Igény szerint három szolgáltatási csomagból választhatod ki a számodra leginkább megfelelő biztosítási konstrukciót. A biztosítás egyszerre akár két kölcsönfelvevőre is igényelhető, azonban két biztosított esetén a másodikként csatlakozó biztosítottra csak az elsőként csatlakozó biztosított által választott biztosítási csomag vonatkozhat. A biztosítás díja havonta, a kölcsön törlesztőrészletének megfizetésével egyidejűleg, de attól függetlenül kerül felszámításra. A biztosítási díj a választott csomagtól és a biztosítottak számától függően a havi törlesztőrészlet 3,5-11,9%-a.

A VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK

A VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK

A) csomag B) csomag C) csomag
Haláleset Keresőképtelenség Haláleset
Min. 70%-os bármely okú egészségkárosodás Munkanélküliség/ 5 napot meghaladó kórházi kezelés(bármely okú)* Min. 70%-os bármely okú egészségkárosodás
Keresőképtelenség
Munkanélküliség/5 napot meghaladó kórházi kezelés (bármely okú)*
A) csomag
Haláleset
B) csomag
Keresőképtelenség
C) csomag
Haláleset
A) csomag
Min. 70%-os bármely okú egészségkárosodás
B) csomag
Munkanélküliség/ 5 napot meghaladó kórházi kezelés(bármely okú)*
C) csomag
Min. 70%-os bármely okú egészségkárosodás
A) csomag
B) csomag
C) csomag
Keresőképtelenség
A) csomag
B) csomag
C) csomag
Munkanélküliség/5 napot meghaladó kórházi kezelés (bármely okú)*

*Bármely okú, 5 napot meghaladó kórházi kezelésre azok jogosultak, akik nem jogosultak a munkanélküliségi szolgáltatásra (pl. vállalkozók, nyugdíjasok, GYES/GYED ellátásban részesülők). A biztosítási fedezet alkalmazkodik az adott élethelyzetedhez, amely a törlesztés futamideje alatt változhat. Amennyiben bármely okból eredően kórházi kezelésre szorulsz 5 napot meghaladóan, úgy a Biztosító legfeljebb 2 havi törlesztőrészletet térít meg.

BIZTOSÍTÁSI DÍJAK (A JELZÁLOG TÖRLESZTŐRÉSZLET %-ÁBAN)

BIZTOSÍTÁSI DÍJAK (A JELZÁLOG TÖRLESZTŐRÉSZLET %-ÁBAN)

A) csomag B) csomag C) csomag
1 főre 4,9% 3,5% 7,9%
2 főre 7,4% 6,3% 11,9%
1 főre
A) csomag
4,9%
B) csomag
3,5%
C) csomag
7,9%
2 főre
A) csomag
7,4%
B) csomag
6,3%
C) csomag
11,9%

MILYEN ESETEKBEN NEM NYÚJT SZOLGÁLTATÁST A BIZTOSÍTÓ?

A biztosító - többek között - nem nyújt szolgáltatást:

 • ha a káresemény összefüggésben áll a kockázatviselés kezdetét megelőzően már fennálló betegséggel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel (együttesen: meglévő betegség) és azok következményeivel abban az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a meglévő betegségről a Biztosított tudomással bírt,
 • a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén, amennyiben azt a munkavállaló kezdeményezte, vagy a munkaviszony munkáltató általi azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése esetén,
 • illetve ha a munkáltató a Biztosított magatartása miatt felmondással él, ha a munkaviszony a biztosító kockázatviselésének kezdetétől számított első 90 nap során szűnt meg (várakozási idő),
 • ha a munkaviszony a biztosító kockázatviselésének kezdetétől számított első 90 nap során szűnt meg (várakozási idő),
 • munkaviszony próbaidő alatti megszűnésére (munkanélküliség), heti 20 óránál rövidebb munkaviszony megszűnésére vagy nem regisztrált munkanélküli állapotra,
 • pszichiátriai vagy pszichológiai kezeléssel kapcsolatos keresőképtelenségre (kivéve, ha erre baleset következményeként kerül sor),
 • szüléssel és anyasággal összefüggő keresőképtelenségre – kivéve, ha GYES vagy GYED alatt a vonatkozó jogszabályok által megengedett kereső tevékenységet folytatsz, és az anyaságtól függetlenül leszel keresőképtelen.

Mi a teendő kár esetén?

CIG Pannónia Biztosító által kínált jelzálog hitelfedezeti biztosítás esetén káreseménykor kérjük, szíveskedjen kapcsolatba lépni a következő elérhetőségeken: CIG PANNÓNIA Életbiztosító Nyrt. (haláleset esetén) CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (egyéb esetekben) Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 124E-mail: csoportoskar@cig.eu Telefon: +36 1501 2250

A biztosítási esemény bejelentésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Általános Biztosítási Feltételek 15.§-a, valamint a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 4.§-a (munkanélküliségi kockázat esetében 5.§-a) tartalmazza.

A Biztosító mindig írásban értesít az elbírálás eredményéről. Köteles vagy a kölcsöntartozást mindaddig a Bank felé törleszteni, amíg a Biztosító a szolgáltatási igényről döntést nem hoz.

Biztosítás felmondása

A biztosítotti jogviszonyt a csatlakozástól számított 30 napon belül írásban, a Bankhoz címzett nyilatkozattal indokolási és fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja. Későbbiekben a biztosítotti jogviszonyt bármikor, a Bankhoz címzett írásbeli nyilatkozattal a következő törlesztőrészlet esedékességére 15 napos felmondási idővel mondhatod fel.

Kérdés esetén kihez fordulhat?

Ha a hitelfedezeti biztosítással kapcsolatban bármilyen kérdésed merülne fel, kollégáink az MBH Bank Ügyfélszolgálatán a 0680350350-es telefonszámon készséggel állnak rendelkezésedre. Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosításra vonatkozó ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a Biztosítási Feltételekben találsz. A hitelfedezeti biztosítást a haláleseti szolgáltatást illetően a CIG PANNÓNIA Életbiztosító Nyrt., egyéb esetekben a CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban együttesen: Biztosítók) nyújtja. A csoportos biztosítás szerződője az MBH Bank Nyrt. A Bank a hitelfedezeti biztosítással kapcsolatban a CIG PANNÓNIA Életbiztosító Nyrt., és a CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért a Biztosítótól díjazásban részesül. A biztosítási díj magában foglalja a Bank, mint biztosításközvetítő javadalmazását is.

Kérjük, olvasd el Adatkezelési tájékoztatónkat!

A "Visszahívást kérek" gombra való kattintással tudomásul veszed a tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárulsz az általad megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.
* Kötelezően kitöltendő mezők.

cig-logo-szurke-hatteres.jpg


Biztosítási szolgáltalásokban stratégiai partnerünk a CIG Pannónia Csoport.