Jogi nyilatkozat

Tisztelt Látogató / Felhasználó,

kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Tájékoztató és figyelmeztetés a weboldal látogatói/felhasználói számára

Tájékoztatjuk, hogy a www.takarekbank.hu internetes címen elérhető honlap és annak egyes, a MBH Bank Zrt. bármely szerverén elérhető oldalai (a továbbiakban: Honlap) a MBH Bank Zrt. Honlapja. Kérjük, hogy a MBH Bank Zrt., Honlapjának megtekintését megelőzően figyelmesen olvassa végig az alábbi Jogi Nyilatkozatot! Honlapunk megnyitásával az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez Ön hozzájárul, a Honlap meglátogatása és használatának megkezdése az alábbi általános feltételek maradéktalan elfogadását jelenti. azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A MBH Bank Honlapjának célja a MBH Bankra, illetve a tevékenységére, szolgáltatásaira vonatkozó információkhoz való hozzáférés megkönnyítése a nyilvánosság számára.

Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

A Honlap tartalma

A MBH Bank Zrt. rendszeresen ellenőrzi és aktualizálja a Honlapon található információkat. A Honlapon közzétett információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás – ide nem értve azt az esetet, amikor a MBH Bank Zrt. jogszabályon alapuló közzétételi kötelezettségének tesz eleget, a Honlapon – kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. Bár a MBH Bank Zrt. minden észszerű intézkedést megtesz az információk pontosságának biztosítása érdekében és törekszik az információk folyamatos frissítésére, az információk és adatok időközben változhatnak.

A MBH Bank Zrt. által nyújtott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások és kínált termékek hatályos feltételeit a MBH Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett, valamint a honlapról elérhető Üzletszabályzatok, Általános Szerződési Feltételek és Hirdetmények tartalmazzák.

AHonlap célja nem arra irányul, hogy Önnek vagy másoknak pénzügyi tanácsot illetőleg javaslatot adjon, a Honlap weboldalain található információk és/vagy azok elemei nem nyújtanak megfelelő alapot pénzügyi döntések meghozatalához. Az adatok és információk felhasználása a Látogató/Felhasználó felelősségére történik.

Mielőtt pénzügyi döntést hozna, a részletes, pontos és aktuális információk és feltételek megismerése érdekében, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba bármely fiókunkkal vagy hívja a TeleBank szolgáltatását a +36 1 311 311 0 telefonszámon, ahol munkatársaink a nap 24 órájában készséggel állnak rendelkezésére.

Felelősség kizárása

A Honlap tájékoztató jellegű tartalmából, a tájékoztatások pontatlanságából, illetőleg teljességének hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért és/vagy veszteségekért, a Honlapon található információk alapján hozott vagy azokra alapított üzleti döntésekből eredő károkért a MBH Bank Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal.

A MBH Bank Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, hiányosságából, meghibásodásából, üzemzavarból, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, információ-továbbítási késedelemből, az adatátviteli út más hibájából, a Honlapon található információ alapján hozott üzleti döntésből, jogügyletből, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeznek.

A Honlap mindenfajta személyes jellegű adat vagy információ megadása nélkül korlátozás nélkül, szabadon látogatható. A MBH Bank Zrt. a Honlapon – a NetB@nk szolgáltatás igénybevételének kivételével – semmilyen személyes azonosító kódot (pl. PIN, TPIN), vagy bankkártya adatot nem kér a Honlapra látogatótól. Ilyen adatok megadásából származó károkért a MBH Bank Zrt. felelősséget nem vállal.

A Honlapról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat a MBH Bank Zrt. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

A regisztrációhoz kötött Honlap használata

A Honlap egyes részeinek és funkcióinak használata regisztrációhoz kötött. Regisztrációhoz kötött Honlapot minden Felhasználó csak a saját azonosítójával és jelszavával használhatja. A felhasználói fiókadatok (azonosító és jelszó) bizalmas adatként történő kezelése a Felhasználó felelőssége.

Az azonosítót és jelszót a Felhasználó kizárólag a saját nevében használhatja, harmadik félnek történő átengedése a MBH Bank engedélye nélkül tilos. A Felhasználó kárfelelősséggel tartozik a felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával okozott esetleges károkért. A MBH Bank nem vállal felelősséget a Felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.

Adatvédelem

A személyes adatok* védelmével és kezelésével kapcsolatos – részletes – információkat és tájékoztatást a Honlap kezdőoldalán található Adatvédelem menüpont tartalmazza, továbbá megtalálhatók az ügyfelek számára nyitva álló ügyfélszolgálati helyeken.

*Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Szerzői jog

A MBH Bank Honlapján található szövegformátumú és multimédiás információk, úgy mint a képi és szöveges tartalom, szövegek, rajzok, grafikák, emblémák, képek, audio és videoanyagok, fényképek, szoftverek és technológiai leírások, illetve azok elrendezése, struktúrája a szerzői jogok terén alkalmazandó nemzeti és nemzetközi szabályozás hatálya alá esnek, azaz jogvédelem alatt állnak. Így azok bármilyen formában történő felhasználása (különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása) a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a MBH Bank előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A MBH Bank ZZrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy egyes részeit bármely formában terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból tárolni, kinyomtatni, azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

A Honlap weboldalainak HTML kódja a MBH Banktól független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk Látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

Az adatok külső szolgáltatók szerverei általi kezeléséről az alábbi adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani: a portálok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen nyújt részletes tájékoztatást.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

A MBH Bank nem vállal felelősséget olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a MBH Bank Honlapjáról linkelés segítségével elérhetőek.

A Honlap fenntartója

A MBH Bank Zrt. adatai a következőek:

Cégnév:

MBH Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.

E-mail:

kozpont@takarek.hu

Levélcím:

MBH Bank Zrt., 1942 Budapest

TeleBank:

+36 1 311 311 0 (belföldről helyi tarifával hívható) és +36 1 311 311 0

Cégjegyzékszám:

Cg. 01-10-140275

Adószám:

14479917-4-44

Engedélyező határozatok:

E-I-657/2005. (2005. június 21.) E-I-1139/2008. (2008. december 19.) E-I-875/2008. (2008. szeptember 9.)

Felügyeleti hatóság:

Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)

Cégnév:

Székhely:

MBH Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.

Cégnév:

E-mail:

MBH Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégnév:

Levélcím:

MBH Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MBH Bank Zrt., 1942 Budapest

Cégnév:

TeleBank:

MBH Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

+36 1 311 311 0 (belföldről helyi tarifával hívható) és +36 1 311 311 0

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

MBH Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cg. 01-10-140275

Cégnév:

Adószám:

MBH Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

14479917-4-44

Cégnév:

Engedélyező határozatok:

MBH Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

E-I-657/2005. (2005. június 21.) E-I-1139/2008. (2008. december 19.) E-I-875/2008. (2008. szeptember 9.)

Cégnév:

Felügyeleti hatóság:

MBH Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)