TÁJÉKOZTATÓ BANKI TERMÉKENKÉNT

Bankszámla és ahhoz kapcsolódó betétek

Bankunk a szövetkezeti hitelintézetek integrációjához csatlakozó takarékszövetkezetek és több bank egyesüléséből jött létre, így a jogelődök által megkötött szerződések alapján eltérő rendelkezésű bankszámlákat és bankbetéteket kezel.

Az örökhagyó fizetési számláinak, hiteleinek lezárásáról mihamarabb érdemes, illetve szükséges gondoskodni az esetleges késedelem és a további, a Hirdetmény/Kondíciós lista ( www.takarekbank.hu/hirdetmenyek ) alapján a bank által felszámítható költségek, díjak elkerülése érdekében.

  • Amennyiben a számlának és a kapcsolódó betétnek csak az elhunyt volt a tulajdonosa, haláleseti kedvezményezetti jelölés hiányában a hagyatéki elszámolás során az örökösök a kifizetéskori teljes egyenleg felvételére jogosultak a számla és a kapcsolódó betétek egyidejű megszüntetése mellett.

Hitelintézetünk az elhalálozás időpontjától a számlavezetési díjakat és költségeket az eredeti szerződéses feltételek szerint jogosult felszámítani, melyek mértékéről a bankunk honlapján ( www.takarekbank.hu/hirdetmenyek ) az adott szerződésre irányadó Hirdetmény/Kondíciós lista, illetve az ügyintézők a bankfiókokban személyesen nyújtanak tájékoztatást.

Elhunyt számlavezetett ügyfeleink esetében a fizetési számla lezárására pozitív számlaegyenleg esetén a haláleseti kedvezményezett részére, annak hiányában az örökös(ök) részére történt kifizetést követően, míg, ha a számlán tartozás áll fenn, úgy annak örökös(ök) általi megfizetése mellett kerülhet sor. A számlazárási kérelem a kifizetési kérelemmel együttesen nyújtható be a fent írt módok valamelyikén.

  • Két tulajdonosú bankszámla termék esetén: a MBH Bank Zrt. jogelődjeivel kötött szerződésben rögzített módon (illetve a MBH Bank Központi számlára vonatkozó hirdetmény és ÁSZF rendelkezések elfogadásával történő számlacsomagváltás esetén)egymás haláleseti kedvezményezettjei vagy amennyiben a jogelőddel kötött szerződés nem rendelkezett e tekintetben (és nem történt MBH Bank Központi számlacsomagra váltás)és külön haláleseti rendelkezést sem tettek a társtulajdonosok, úgy az egyik tulajdonos halála esetén a haláleset napján fennálló egyenleg örökhagyóra jutó hányada (a társtulajdonosok eltérő megállapodásának hiányában 50%-a) a hagyaték tárgyát képezi, amely az örökösök részére történő kifizetésig – a jogelőddel kötött szerződés rendelkezései alapján – zárolásra kerül. Amennyiben a jogelőddel kötött számlaszerződés alapján a számlatulajdonosok nem egymás haláleseti kedvezményezettjei, és a számla teljes egyenlege felett mindkét számlatulajdonos önálló (egyetemleges) rendelkezési joggal bír, úgy az egyik tulajdonos elhalálozása esetén a haláleset napján fennálló egyenlegnek – a számlatulajdonosok eltérő megállapodásának hiányában – 50%-a hagyatékot képez, azonban bankunk a túlélő számlatulajdonosnak a számla teljes egyenlege feletti önálló rendelkezési jogát - a vonatkozó szerződési feltétételek alapján - továbbra sem korlátozza. A 2019.11.01. után nyitott, vagy azóta két tulajdonosúvá vált két tulajdonosú számla/betét esetén, a szerződés aláírásával a felek egymás halál eseti kedvezményezettjeivé válnak, ezért külön haláleseti rendelkezés nem tehető.

  • Két tulajdonosú számla esetén a túlélő számlatulajdonos tovább használhatja a számlát az alábbiak szerint: Két tulajdonosú számla esetén a túlélő számlatulajdonos – a haláleset bejelentését követően is - a haláleset bekövetkeztekor fennálló egyenleg zárolt 50%-án felüli összeggel szabadon rendelkezik. Amennyiben a jogelőddel kötött számlaszerződés zárolási kötelezettségről nem rendelkezik, a túlélő számlatulajdonos a számla teljes egyenlege felett jogosult tovább rendelkezni, azonban a számlaegyenleg hagyatékot képező részéért az örökösökkel szemben helytállási kötelezettséggel tartozik. Amennyiben a számlatulajdonosok egymás haláleseti kedvezményezettjei voltak, a túlélő számlatulajdonos a számla teljes egyenlege felett rendelkezhet, az a hagyaték tárgyát nem képezi. Az elhunyt bankszámláról történő törlését bankunk – hagyatéki közjegyzői megkeresés válaszadási kötelezettségére tekintettel - a hagyatéki eljárás lezárásának vagy hagyatéki vagyon hiányában nem indított hagyatéki eljárással kapcsolatban, az Önkormányzat által kiadott igazolás alapján, a túlélő számlatulajdonos bankfióki ügyintézését követően végzi el.

Okiratos betétek (betétkönyv, nyereménybetét)

Több tulajdonosú betétesetén az életben maradt tulajdonos az őt megillető tulajdoni részről saját jogon, a hagyatéki eljárás bevárása nélkül is jogosult rendelkezni, az elhunytra eső tulajdoni hányad zárolása mellett.

Okiratos betéthagyaték útján történő megszüntetése vagy a betétből történő kifizetés kizárólag az okirat bemutatása és a fiók általi bevonása mellett történhet meg. Amennyiben nincs az örökös(ök) birtokában az okirat (pl. elveszett, megsemmisült), akkor az örökös kezdeményezésére le kell folytatni az okiratokra vonatkozó megsemmisítési eljárást (közjegyzőnél).

Óvadéki betétcsak a biztosított hitel/ egyéb követelés alapjául szolgáló jogviszony megszűnése /teljes visszafizetése/ után fizethető ki.

Nyereménybetéthagyaték esetén, amennyiben az ügyfél a nyereménybetét okiratát kikérte és ezért az kikerült a bank felelős őrzése alól, úgy nyereménybetét hagyaték kifizetése és a nyereménybetét megszüntetése kizárólag az okirat bemutatása és a fiók általi bevonása mellett történhet meg. Amennyiben nincs az örökös(ök) birtokában az okirat (pl. elveszett, megsemmisült), akkor az örökös kezdeményezésére (költségére) le kell folytatni az okiratokra vonatkozó megsemmisítési eljárást (közjegyzőnél).

Postahelyen értékesített bankszámlák, betétek (önálló lekötött betétek, nyereménybetétek)

A haláleset bejelentése bármelyik postahivatalban megtehető.

Postahelyen nyitott, két tulajdonosú bankszámlák esetén, ha a bankszámla főtulajdonosa hunyt el, akkor a bankszámla egynévre történő átírását, a túlélő társtulajdonos kizárólag bankfiókban kezdeményezheti.

Amennyiben a bankszámla társtulajdonosa hunyt el, úgy a túlélő számlatulajdonos postahelyen intézheti a bankszámla egynévre írását.

A postahelyen kötött termékek egyenlegét öröklő személyek részére a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását, illetve haláleseti kedvezményezettek részére a halálesetről történt tudomásszerzés követő 30 napon belül bankunk levélben küld nyilatkozat nyomtatványt, melyet kitöltve bankunk bármelyik bankfiókjában személyazonosítás mellett szükséges az örökösnek (vagy meghatalmazottjának) benyújtania.

Személyes megjelenés hiányában– ha a kifizetésre jogosult átvilágításával kapcsolatos intézkedések nem történtek meg bankunkban korábban, vagy a hatályos Pmt. rendelkezései szerint azok ismételt elvégzése válik szükségessé – az itt megjelölt :

  • azonosító okmánynak (személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél) és
  • magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely esetén a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) lakcímet tartalmazó oldalának hiteles (közjegyző vagy konzulátus által készített) másolata

benyújtását is kérjük meghatalmazott személy útján.

Készpénzes kifizetőhelyének egyeztetése

A postán értékesített bankszámla/betét/nyereménybetét termék(ek)ben kezelt összeg készpénzes kifizetőhelyének egyeztetése érdekében javasoljuk a 7×24 órás ügyfélszolgálatunkkal a +36/1/311-3110-es telefonszámon egyeztetni az örököshöz legközelebb eső, postai termék kifizetésére kijelölt bankfiók elérhetőségét.

Hitelügyletek

Az örökösök a hagyaték tárgyaival, illetve a hagyaték erejéig egyetemlegesen felelnek a hagyatéki tartozásokért, így bármely örököstől a bank teljes követelésének hagyatékból történő megtérítése kérhető mindaddig, míg a hagyatéki vagyon valamennyi hagyatéki tartozásra fedezetet nyújt. Amennyiben a hagyatéki vagyon nem fedezi a hagyatéki tartozásokat, az örökösök arányos kielégítést kötelesek biztosítani az egyes hagyatéki hitelezőknek, amely alól a zálogjoggal biztosított követelések kivételt képeznek.

Amennyiben hitelügylet adósának örököseként az örökhagyó hitelét/hiteleit egyösszegű teljesítéssel lezárni nem áll módjában, és a szerződés(ek)ben foglaltaknak megfelelően kívánja a hitelt/hiteleket visszafizetni, vagy a szerződésekből eredően lejárt és esedékes tartozás áll fenn, a szükséges teendőkről bankfiókjainkban kaphat részletes tájékoztatást.

Kérjük, hogy az esetleges fizetési nehézségét időben jelezze, mert minél hamarabb intézkedik, annál korábban tudjuk megvizsgálni a lehetőségeket, elkerülve ezzel a lejárt és esedékes tartozás - illetve az ahhoz kapcsolódó költségek - növekedését és a hitelügylet felmondását.

Zálogtárgy öröklés esetén bankunk zálogjogával biztosított követelésekre teljes kielégítés kérhető a zálogtárgyból – azaz a biztosíték erejéig – a hagyatéki tartozások sorrendjétől függetlenül.

Zálogjoggal terhelten örökölt ingatlan vagy ingó vagyontárgy örököseként a zálogjoggal biztosított fennálló tartozás rendezésének lehetőségéről és módjáról szintén bankfióki kollégáinknál érdeklődhet.

Csoportos hitelfedezeti életbiztosítási kárbejelentéshez szükséges információk

Amennyiben elhunyt ügyfelünk hitelszerződéséhez csoportos hitelfedezeti biztosítás tartozott, akkor bankunk végzi a biztosító felé a kárbejelentést, melyhez a hozzátartozó(k) részéről benyújtandó általánosságban szükséges dokumentumok:

  • halotti anyakönyvi kivonat másolata,
  • halottvizsgálati bizonyítvány másolata (olvasható példány szükséges),
  • hatósági eljárás esetén a vizsgálatot lezáró határozat másolata.

MTB Magyar MBH Bankszövetkezeti Bank Zrt. befektetési számláján kezel hagyatékkal kapcsolatos információk

A befektetési szolgáltatási számlával kapcsolatban a MBH Bank Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenységét az MTB Magyar MBH Bankszövetkezeti Bank Zrt. közvetítőjeként eljárva végzi, így ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos hagyatéki adatszolgáltatást az MTB Magyar MBH Bankszövetkezeti Bank Zrt. (1122. Budapest, Pethényi köz 10., a továbbiakban: MTB Zrt.) látja el.

Az MTB Zrt. kezelésében lévő befektetési számlákról történő hagyatéki kifizetést a MBH Bank Zrt. a bankfiók hálózatán keresztül, mint közvetítő teljesíti a személyesen megjelenő, jogerős hagyatékátadó végzésben szereplő örökös részére.

Törvényi rendelkezés értelmében befektetési számla esetében – kivéve a stabilitási megtakarítási számlát –elhalálozási rendelkezés nem tehető. bankunk a halálesetről történő tudomásszerzést követően annak egyenlegére hagyatékot képez .

Az Ügyfél halálával a meghatalmazott rendelkezési joga is hatályát veszti.

Azörökösa befektetési számlán kezelt hagyatékot csak saját nevén nyitott értékpapír számlára történő átvezetéssel veheti birtokba. Amennyiben az örökös nem rendelkezik értékpapírszámlával, úgy azt bankunkban megnyithatja, vagy megadhat más banknál vezetett értékpapírszámlát, melyre a hagyatékátvezethető.

Az örökös általi rendelkezést követően (több örökös esetén az utolsó örökössel történt elszámolást követően) az elhunyt befektetési számlája megszűnik.

Az MTB Zrt.Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzat I. fejezet 6.1 pontja szabályozza az ügyfél halálával kapcsolatos banki eljárást, mely Üzletszabályzat a MBH Bank Zrt. honlapján itt érhető el:

https://takarekbank.hu/maganszemelyek/befektetesi-dokumentumok-mtb-befektetesi-szolgaltatasi-tevekenysegre-es-kiegeszito-szolgaltatasokra-vonatkozo-uzletszabalyzata