ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Az öröklési szabályokról és a hagyatéki eljárás lefolytatásáról aMagyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján www.mokk.hu/ talál részletes tájékoztatót.

A haláleset bekövetkezésekor a hozzátartozó szükséges hivatali teendőiről:

Amennyiben elhalálozás következik be, a hozzátartozóknak, illetve egészségügyi intézményben történt haláleset esetén az intézménynek a kötelessége a halálesetnek az illetékes anyakönyvvezetőnél történő haladéktalan bejelentése. Külföldön történt halálesetet Budapest Főváros Kormányhivatalánál kell bejelenteni. A halálesetet az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány (ezt a köznyelv halotti bizonyítványnak hívja) igazolja.

A haláleset bejelentésekor az elhunyt személyazonosító igazolványát, lakcímet igazoló hatósági igazolványát, születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot is át kell adni az anyakönyvvezetőnek, valamint be kell mutatni a halottvizsgálati bizonyítványt.

További részletes információkat a www.mo.hu oldalon talál.

Örökösről:

Hagyatékra jogosult személynek elsősorban a teljes hatályú jogerős hagyatékátadó végzésben, jogerős öröklési bizonyítványban, illetve Európai Öröklési Bizonyítványban megjelölt törvényes vagy elismert végrendeleti örökös tekinthető.

Haláleseti kedvezményezettről:

Ha haláleseti kedvezményezett jelölés/elhalálozási rendelkezés történt az elhunyt számláján és/vagy betétjén, akkor a kedvezményezettnek így juttatott vagyon nem képezi a hagyaték tárgyát, így az a hagyatéki eljárástól függetlenül a kedvezményezett személyazonosságának ellenőrzése, illetve a megfelelő pénzmosás megelőzési átvilágítási intézkedések elvégzése mellett kifizethető.

Amennyiben az elhalálozási rendelkezés megtételét követő időponttal – azt felülírva - ugyanazon vagyontárgyról a néhai ügyfél végrendeletben rendelkezett, akkor azzal a számla / betét egyenleg a hagyaték részévé válik és kifizetésre csak a hagyatéki eljárás alapján kerülhet sor.

A jelen tájékoztató a kedvezményezetti kifizetésre is megfelelően irányadó.

Öröklési illetékről:

Hagyatékkal kapcsolatos illetékfizetési kötelezettségről a www.nav.gov.hu oldalán az illetékekről szóló 20. információs füzet dokumentumban talál hatályos információkat, továbbá a hagyatéki eljárásban eljáró közjegyző ad felvilágosítást.

I. Hagyatéki ügyintézés általános szabályai

I.1. Elhalálozás bejelentése a hitelintézetnél

Ügyfeleink elhalálozásának tényét kérjük, hogy hozzátartozóik haladéktalanul jelentsék be hitelintézetünknél, hogy az ilyenkor szükséges intézkedéseket bankunk minél előbb megtehesse.

A haláleset bekövetkezésekor hitelintézetünk, az erre a célra rendszeresített haláleseti bejelentő nyomtatvány kitöltése mellett, a bejelentő bankfióki személyazonosítását követően veszi át az elhalálozás tényét igazoló okiratokat.

Hitelintézetünk akkor tekinti hitelt érdemlőnek a bejelentést, ha ahhoz az alábbi dokumentumok valamelyikének eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata benyújtásra kerül:

 • halotti anyakönyvi kivonat,
 • hagyatékátadó végzés,
 • öröklési bizonyítvány,
 • Európai Öröklési Bizonyítvány és annak hiteles fordítása,
 • vagy amennyiben nem áll rendelkezésre még a halotti anyakönyvi kivonat, akkor a halottvizsgálati bizonyítvány (olvasható) példánya.

Az eredetiben benyújtott dokumentumot hitelintézetünk a bejelentő részére visszaadja, az arról készített, bankfióki hitelesítéssel ellátott másolat kerül megőrzésre.

Ugyancsak hitelt érdemlőnek tekintjük az elhalálozásról történt tudomásszerzést, ha ezen tényről

 • hatóság (pl. Magyar Államkincstár, gyámhatóság, rendőrség),
 • hagyatéki ügyben eljáró jegyző vagy közjegyző, vagy
 • bíróság

megkeresése vagy határozata útján értesül bankunk.

A MBH Bank Zrt.-nek, vagy korábban a jogelőd MBH Bank Kereskedelmi Bank Zrt.-nek a Magyar Posta Zrt.-vel kötött ügynöki szerződése alapján postahelyen nyitott bankszámla,vagy ott lekötött betét, nyereménybetét esetén a haláleset bejelentése bármelyik postahivatalban megtehető a fentiekben megjelölt irat(ok) benyújtásával.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bankunk nem tekinti hitelt érdemlő bejelentésnekaz e-mailen, levélben vagy telefaxon másolatban vagy fotózott formában megküldött halotti anyakönyvi kivonat vagy egyéb halálesetről készült irat megküldését. Az elhalálozás tényének bejelentése postai útonabban az esetben történhet, ha hitelintézetünk részére a fent megjelölt dokumentumok valamelyikének eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata kerül megküldésre, mely példányt bankunk csak a feladó külön kérelmére küldi vissza a feladónak.

Külföldön idegen nyelven kiállított okirataz elhalálozás tényének igazolására – amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - az okirat külképviselet általi felülhitelesítése mellett vagy nemzetközi szerződés arra irányuló rendelkezése esetén ún. „ Apostille igazolással”fogadható el és ahhoz mellékelni kell az okirat hiteles magyar fordítását. Az Európai Öröklési Bizonyítványhoz konzuli felülhitelesítés vagy „Apostille” igazolás nem szükséges.

Az Apostille igazolásról:

A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1973. évi 11. tvr. – ún. Apostille egyezmény)

Az egyezményhez csatlakozott államok (2019. március 7-i állapot szerint) [1] : Albánia, Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Antigua és Barbuda, Argentína, Ausztrália, Ausztria, Azerbajdzsán, Bahama-szigetek, Bahrein, Barbados, Belgium, Belize, Belorusszia, Bolívia, Bosznia-Hercegovina, Botswana, Brazília, Brunei, Bulgária, Burundi, Ciprus, Chile, Cook-szigetek, Costa Rica, Cseh Köztársaság, Dánia, Dél-Afrikai Köztársaság, Dominika, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyesült Királyság, Észtország, Fidzsi-szigetek, Finnország, Franciaország, Fülöp-szigetek, Görögország, Grenada, Guatemala, Guyana, Grúzia, Hollandia, Honduras, Hongkong, Horvátország, India, Írország, Izland, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Kolumbia, Koreai Köztársaság, Koszovó, Lengyelország, Lesotho, Lettország, Libéria, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Malawi, Magyarország, Málta, Marokkó, Marshall-szigetek, Mauritius, Mexikó, Moldova, Monaco, Mongólia, Montenegró, Namíbia, Németország, Nicaragua, Niue, Norvégia, Olaszország, Omán, Oroszország, Örményország, Panama, Paraguay, Peru, Portugália, Románia, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és Grenadine szigetek, Salvador, Samoa, San-Marino, Sao Tome és Principe, Seychelle-szigetek, Spanyolország, Suriname, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Szváziföld, Tádzsikisztán, Tonga, Törökország, Trinidad és Tobago, Tunézia, Új-Zéland, Ukrajna, Uruguay, Üzbegisztán, Vanuatu, Venezuela, Zöld-foki szigetek.

Több ország esetében a vonatkozó kétoldalú államközi egyezmények rendelkezései az irányadók (pl. Ausztria, Belgium, Ciprus, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Szerbia, Olaszország, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, stb.), melyekkel kapcsolatban naprakész Tájékoztató az alábbi oldalról tölthető le:

https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/kulfoldi-felhasznalasra-szant-okiratok-hitelesitese

[1] Az Egyezmény részes államainak folyamatosan frissített listája a www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41 oldalon érhető el.

I.2. Információ az elhunyt személy hitelintézetünknél kezelt vagyonáról

Az ügyfeleinkről rendelkezésünkre álló, a személyükre, adataikra, vagyoni helyzetükre, üzleti tevékenységükre, gazdálkodásukra, tulajdonosi, üzleti kapcsolataikra, valamint a bankunk által vezetett számláik egyenlegére, forgalmára, továbbá hitelintézetünknél megkötött szerződéseikre vonatkozó tény, információ, megoldás vagy adat banktitoknak minősül, melyet hitelintézetünk kizárólag a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.)banktitok megtartási kötelezettségről szóló rendelkezései (160 - 164/B. §)alapján, kizárólag az ott megjelölt személyek részére jogosult kiadni.

Banktitoknak minősülő adatok, információk az elhalálozást bejelentő személy, illetve az öröklésben érdekeltek részére is csak az itt hivatkozott jogszabályi feltételek esetén adhatók ki.

A néhai ügyfelünk bankunknál kezelt vagyonáról a hagyatéki eljárás lefolytatásához szükséges információkat hitelintézetünk közvetlenül a hagyatéki ügyben eljáró jegyző vagy közjegyző írásbeli megkeresésére, ezen személyek részére küldheti meg.

Amennyiben az elhunytnak hiteltartozása állt fenn, azzal kapcsolatban - elsősorban a késedelmes teljesítés elkerülése érdekében – az alábbi személyek az alábbi körben közvetlen adatkéréssel fordulhatnak bankunkhoz:

 • az örökhagyó közeli hozzátartozója[ilyennek minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér és az élettárs]írásbeli kérelem benyújtásával és a közeli hozzátartozói viszony igazolásával a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő hitelintézeti tudomásszerzés napjáig: az elhalálozott által felvett és még vissza nem fizetett kölcsönhöz és le nem járt pénzügyi lízinghez kapcsolódóan a fennálló tartozás összegéről és összetételéről, az ezt alátámasztó adatokról – így különösen az elhalálozás napjáig teljesített befizetéseket tartalmazó, a tartozásra vonatkozó számszaki kimutatásról –, az esedékes havi törlesztőrészletről, azon számlaszámról, amelyre a törlesztőrészletet fizetni kell (hitelszámla száma), valamint a hátralévő futamidőről (Hpt. 164. § y) pont);
 • a hiteltartozás fedezetét nyújtó harmadik személyeka fennálló követelés összegéről és esedékességéről (Hpt. 164. § n) pont).

Az elhunyt ügyfelünk számlájának / betétjének elhalálozás esetére jelölt kedvezményezettje, illetve igazolt örököse az őt megillető számla / betét forgalmi adatairól, hacsak a néhai ügyfelünk eltérően nem rendelkezett, az elhalálozás időpontjában fennálló egyenleg és az azt követő időszak tekintetében kérhet/kaphat tájékoztatást.

I.3. Az elhunyt vagyonának kifizetése

I.3.1. A kifizetéshez benyújtandó dokumentum

Az elhunyt ügyfelek bankunk által kezelt vagyona terhére történő kifizetéseket, hagyatéki elszámolásokat megelőzően mind bankunk, mind a jogosult személy(ek) érdeke azt kívánja, hogy minden esetben hitelt érdemlő módon meggyőződjünk a kifizetésre jogosult személy örökösi vagy elhalálozási kedvezményezetti jogállásáról, kilétéről és személyazonosságáról.

 • Örökös részére történő kifizetésre az örökösi jogállást igazoló alábbi dokumentumok eredetipéldányának bankfiókban történő bemutatása esetén kerülhet sor: jogerős hagyatékátadó végzés, vagy jogerős öröklési bizonyítvány, vagy Európai Öröklési Bizonyítvány és annak hiteles fordítása.

 • Elhalálozási kedvezményezett részére történő kifizetés feltétele az elhalálozás eseti rendelkezés hitelintézetünknél lévő eredeti példánya alapján a néhai ügyfél eredetihalotti anyakönyvi kivonatának bankfióki benyújtása vagy az elhalálozás tényének egyéb hitelt érdemlő igazolása.

Kifizetés csak azon vagyontárgyak (bankszámla egyenleg, betét) esetében teljesíthető, amelyeket a kifizetés alapját képező okirat tartalmaz.

A halálesettel kapcsolatosan benyújtott dokumentum(ok), illetve bankunknál kezelt elhalálozás eseti rendelkezés vizsgálatát követően dönt bankunk a kifizethetőség kérdésében, mely vizsgálat az okirattól és a terméktípustól függően 15-30 napot is igénybe vehet.

I.3.2. Személyazonosság ellenőrzése és egyéb átvilágítási intézkedések elvégzéséhez bemutatandó okiratok

A kifizetést megelőzően munkatársainknak el kell végezniük a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény(továbbiakban. Pmt.) által előírt azonosítási, illetve átvilágítási intézkedéseket a kifizetésre jogosult személy vonatkozásában , ha a kifizetésre jogosult átvilágításával kapcsolatos intézkedések nem történtek meg bankunkban korábban, vagy a hatályos Pmt. rendelkezései szerint azok ismételt elvégzése válik szükségessé.

Ehhez elsősorban bankfióki személyes megjelenéssel az alábbi érvényes okiratokat kérjük bemutatni:

 • Magyar állampolgárok esetén:
  • személyazonosító igazolvány vagy kártya formátumú vezetői engedély vagy útlevél,
  • ÉS magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely esetén lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

 • Külföldi állampolgárok esetén:
  • útlevél vagy személyazonosító igazolvány (ha magyarországi tartózkodásra jogosít), tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány,
  • ÉS magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely esetén lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

Személyes megjelenés hiányában – ha a kifizetésre jogosult átvilágításával kapcsolatos intézkedések nem történtek meg bankunkban korábban, vagy a hatályos Pmt. rendelkezései szerint azok ismételt elvégzése válik szükségessé – az itt megjelölt :

 • azonosító okmánynak (személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél) és
 • magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely esetén a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) lakcímet tartalmazó oldalának hiteles (közjegyző vagy konzulátus által készített) másolata
 • benyújtását is kérjük meghatalmazott személy útján.

Az okirat hiteles másolata abban az esetben fogadható el az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése teljesítéséhez, ha

a) azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette, vagy

b) a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát. Amennyiben az adott állam részese az ún. „Apostille egyezménynek”, a hiteles másolat a magyar külképviseleti hatóság általi felülhitelesítés helyett „Apostille igazolással” is elfogadható. ( Lásd I.1. fejezetben)

I.3.3. Személyes megjelenés nélküli eljárás, meghatalmazás

Amennyiben a kifizetés jogosultja (örökös vagy elhalálozási kedvezményezett) nem tud személyesen megjelenni hitelintézetünknél a kifizetés érdekében, úgy helyette meghatalmazottjais eljárhat.

Az egyes termékek, így különösen az egyes megtakarítási termékek esetén a bank által elfogadható meghatalmazással kapcsolatos, szerződéses szabályok szerint szükséges eljárni.

1.3.3.1. A meghatalmazással szembeni formai elvárásaink

Amennyiben a kifizetés jogosultja (örökös vagy elhalálozási kedvezményezett) maga is átvilágított ügyfele bankunknak, de személyesen nem tud megjelenni a bankfiókban, úgy helyette meghatalmazottjais eljárhat, mely esetben a „Tájékoztató a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről” megnevezésű Hirdetményünknek megfelelően a meghatalmazást közokiratba, vagy 1.000.000 forintot meg nem haladó ügylet esetén két tanú aláírásával/ügyvéd ellenjegyzésével ellátott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kell bankunk rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben a kifizetésre jogosult nem átvilágított ügyfele bankunknakés a személyazonosság igazolása, vagy a pénzmosás megelőzési intézkedések elvégzése céljából nem jelenik meg személyesen a hitelintézetünknél, a meghatalmazást összeghatártól függetlenülközjegyzői / konzuli aláírás hitelesítéssel ellátva vagy közokirati formában tudjuk elfogadni és ahhoz a kifizetésre jogosult azonosító okmányának és magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely esetén lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártyája) lakcímet tartalmazó oldalának hiteles (közjegyző vagy konzulátus által készített) másolata benyújtását is kérjük. (Külföldi közjegyző által hitelesített dokumentum konzuli felülhitelesítéssel vagy amennyiben az adott állam részese az „Apostille egyezménynek”, úgy „Apostille igazolással” fogadható el.)

A külföldön közokiratba foglalt meghatalmazásakkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette / felülhitelesítette, vagy ha a kiállítás helye szerinti állammal hatályos nemzetközi szerződésben írt eltérő követelménynek megfelel.

/Így pl. amennyiben az adott állam részese az I.1. fejezetben már meghivatkozott „Apostille egyezménynek”, a külföldi közokirat a magyar külképviseleti hatóság általi felülhitelesítés helyett „Apostille igazolással” is elfogadható, illetve jogsegély-egyezmény arról történő rendelkezése esetén bankunk a hitelesítéstől/felülhitelesítéstől eltekint./

A magánokirati formában külföldön kiállított meghatalmazás a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság által hitelesítve vagy felülhitelesítve fogadható el, hacsak jogszabály vagy a kiállítás helye szerinti állammal hatályos nemzetközi szerződés eltérő követelményt nem ír elő.

A magyarországi kamarai ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazás akkor is elfogadható, ha az külföldön került aláírásra és tartalmazza, hogy arra a magyar jog irányadó, mely esetben ahhoz konzuli felülhitelesítés vagy egyéb hitelesítés nem szükséges.

Az ügyvéd a meghatalmazás elkészítésére a Magyar Ügyvédi Kamara által kiadott vonatkozó szabályzat értelmében az ügyfele személyes megjelenése nélkül, a Kamara által elfogadhatónak minősített elektronikus hírközlő eszköz – pl. Skype - igénybevétele mellett távazonosításés az okirati ellenjegyzés során távelőttemezésútján is eljárhat, azaz lehetősége van az okiratot ellenjegyezni akkor is, ha az ügyfele azonosítása és az okirat ügyfél általi – akár külföldön történő - aláírása, illetve az aláírás sajátként történő elismerése fizikailag nem az ügyvéd jelenlétében, hanem videotelefonon fennálló rögzített kapcsolat során történik. Ilyenkor az ügyvéd az általa ellenjegyzett papír alapú dokumentumot az ügyfél részére rendelkezésre bocsátja.

Idegen nyelven, hagyatéki ügyben kiállított dokumentumok esetén bankunk kéri azok magyar nyelvű hiteles fordításának benyújtását. A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet alapján hiteles fordítást csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) készíthet.

1.3.3.2. A meghatalmazással szembeni tartalmi elvárásaink

A meghatalmazásból egyértelműen ki kell tűnnie

 • a meghatalmazó és meghatalmazott személyének, személyazonosító adatainak,
 • a néhai ügyfél – jogerős hagyatékátadó végzésben megjelölt - személyes azonosító adatainak,
 • az érintett jogerős hagyatékátadó végzés beazonosítására szolgáló adatoknak (közjegyző neve és székhely települése és a határozat ügyszáma),
 • annak, hogy az a MBH Bank Zrt-nél történő felhasználás céljából készült,
 • a meghatalmazás tárgyának, a meghatalmazott képviseleti jogosultsága terjedelmének (a jogerős hagyatékátadó végzés és a meghatalmazás alapján kifizetendő hagyatéki vagyon beazonosítására szolgáló adatoknak, a meghatalmazott által ténylegesen elvégezhető/kezdeményezhető konkrét pénzügyi műveleteknek és egyéb teendőknek – kifizetés és fizetési számla megszüntetése),
 • a meghatalmazás érvényességi idejének, vagy annak, hogy visszavonásig, de legfeljebb 1 évig érvényes (a meghatalmazás érvényességét legfeljebb 1 évig fogadja el bankunk),
 • a meghatalmazó nyilatkozatának arra vonatkozóan, hogy a bankot a Hpt. szerinti banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmenti a hagyatékkal kapcsolatos elszámoláshoz szükséges adatok meghatalmazott részére történő kiadása vonatkozásában,
 • ha a meghatalmazó a hagyatéki kifizetés kapcsán átvilágítandó, úgy lehetőség szerint a meghatalmazó nyilatkozatának arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel szoros kapcsolatban álló személynek minősül-e (ezen nyilatkozatot a meghatalmazott is pótolhatja).

A két tanú előtt tett meghatalmazás minta honlapunkon ITTtalálható.

1.3.4. Speciális jogállású személyekkel kapcsolatos információk (házastárs, haszonélvező, kiskorú, gondnokolt)

Elhunyt ügyfél jogerős hagyatékátadó végzése alapján az alábbi speciális jogállású személyek részére is történhet kifizetés:

 • Házastárs:

Ha a közjegyzői eljárásban házastársi vagyonközösség címén igényt tarthat az örökhagyó vagyona felére (ez a rész kihagyásra kerül a hagyatékból, mivel ezt a házastárs házastársi közös vagyon jogcímen szerzi meg, illetve arra vonatkozóan az örökösökkel a közjegyző által jóváhagyott módon egyezséget köthet). Egyébként a házastárs szerepelhet a jogerős hagyatékátadó végzésben, mint örökös és/vagy mint haszonélvező.

 • Haszonélvező:

Ha az örökölt számla/betét követelés részben vagy egészben haszonélvezeti (özvegyi) joggal terhelt, az örökös nem rendelkezhet szabadon a tulajdonával (a haszonélvező rendelkezhet az örökölt összeg lekötéséről, a lekötés felbontásáról és felveheti a kamatokat). Ebben az esetben a számla vagy betét követelést az örökös részére akkor fizetheti ki bankunk, ha a haszonélvezeti jogról lemond a haszonélvezeti jogosult, vagy elhalálozik.

A haszonélvezeti jogról a jogosult a bankfiókban személyesen eljárva két tanú jelenlétében tett írásbeli nyilatkozattal (vagy hasonló adattartalmú közjegyző előtt tett nyilatkozattal) mondhat le. Ha a haszonélvezeti jog jogosultja nem mond le, az örökölt számla, illetve betét kamatára mindaddig jogosult, amíg haszonélvezeti joga fennáll.

 • Kiskorú vagy gondnokolt örökös:

Kiskorú örökös(ök) esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelezettsége, hogy gyermekük minden olyan vagyonát kezeljék, amely nincs kivéve a kezelésük alól. A szülők gyermekük vagyonát biztosítékadás és számadás kötelezettsége nélkül kezelik. A szülők vagyonkezelési jogának korlátozását csak kivételes esetben rendeli el a gyámhatóság. Ugyanakkor a gyámhatóságnak jogszabályban meghatározott összeg felett lehetősége van kontrollt gyakorolni a szülői vagyonkezelés felett, ugyanis a kiskorú ezen összeghatár feletti vagyonáról való rendelkezéshez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges.

Ha a hagyatékátadó végzés nem rendelkezik kifejezetten a gyámhatóság bevonásának szükségességéről a hagyaték rendezésébe, a hagyaték az alábbiak szerint fizethető ki:

 • Kiskorú örökös esetén, amennyiben a törvényes képviselője a szülő: ha az érintett kiskorúra eső követelés (bankszámla, betét, letét) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (Tájékoztató jellegű adat: az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2021-ben: 28.500,- Ft.)harmincszorosát ( azaz 2021-ben 855.000,-Ft-ot)meghaladó összeg alatti, abban az esetben a kifizetéskor nem kell a gyámhivatal engedélyét kérni. ha a kifizetés ezen összeg feletti, akkor a követelés (bankszámla, betét, letét) törvényes képviselő(k) részére történő kifizetéséhez, illetve azzal való bármely rendelkezéshez szükséges a gyámhatóság előzetes engedélyének beszerzése.

 • Kiskorú örökös esetén, amennyiben a törvényes képviselője a gyám: ha az érintett kiskorúra eső követelés (bankszámla, betét, letét) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el, abban az esetben a kifizetéskor nem kell a gyámhivatal engedélyét kérni. ha a kifizetés ezen összeg feletti, akkor a követelés (bankszámla, betét, letét) gyám részére történő kifizetéséhez, illetve azzal való bármely rendelkezéshez szükséges a gyámhatóság engedélyének beszerzése.

Olyan kiskorú örökösesetén, ahol a szülők vagyonkezelési joga korlátozásra kerül, valamint gondnokság alatt álló örökösesetén az illetékes gyámhivatal által kiadott jogerős határozatban foglaltak az irányadók mind az örökös képviselőjének (gyám, gondnok, törvényes képviselő) személyét, mind a hagyaték átvétele során fennálló jogosultságáttekintve. A gyámhivatal határozata mutatja meg, hogy a képviselő milyen hitelintézeti termékben köteles elhelyezni az örökséget, illetve van-e annak olyan része, amelyet a gyámhivatal részére be kell szolgáltatnia a képviselőnek.

Gondnokság alatt álló örökösesetén a gondnokot kirendelő gyámhivatali határozat tartalmazza azt az összeghatárt, amely fölött a cselekvőképesség teljes korlátozása esetén a gondnok, illetve a cselekvőképesség vagyoni ügyekre vonatkozó részleges korlátozása esetén a gondnok és a gondnokolt együttes jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhatóság engedélyének beszerzése szükséges.

Gyámhatósági engedély esetén a bank a határozatban megjelölt személy részére fizetheti ki a hagyatékot, illetve a gyámhivatal jellemzően gyámhatósági fenntartásos (betét)számlára kéri azt elhelyezni.

  Kérjük, válasszon az alábbiak közül: