Akadálymentesítési támogatás (MEOSZ)

Egyéb állami támogatások

Kik vehetik igénybe?

Mozgáskorlátozott személyek, vagy rájuk tekintettel a lentiekben meghatározott személyek, akadálymentes lakás építéséhez vagy vásárlásához, valamint az akadálymentesítés többletköltségeire vissza nem térítendő állami támogatásként.

A támogatás akkor igényelhető, ha az igénylő saját maga, vagy a vele együtt költöző/egy háztartásban élő - Ptk. szerinti - közeli hozzátartozója vagy élettársa mozgáskorlátozott személy.

Ugyanazon személyre ismételten akadálymentesítési támogatás a korábbi akadálymentesítési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésétől számított 10 év elteltével vehető igénybe, valamint ugyanazon lakásra vagy lakóépületre akadálymentesítési támogatás több alkalommal akkor igényelhető, ha a korábbi támogatásból elvégzett akadálymentesítés nem eredményezte más mozgáskorlátozott személy akadálymentes lakáshasználatát. A támogatás kizárólag a mozgáskorlátozott személy számára eredményezhet használati előnyt, de nem szolgálhatja a lakás forgalmi értékének növekedését.

A támogatás mértéke

Személyenként legfeljebb 300.000 Ft.

Milyen célokra vehető igénybe?

 • akadálymentes új lakás építéséhez,
 • akadálymentes új lakás vásárlásához,
 • meglévő lakáson, lakóépületen végzett akadálymentesítéshez

legfeljebb 300.000 Ft értékben.

Milyen akadálymentesítési munkákra igényelhető?

 • lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása,
 • elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek beépítése,
 • kaputelefon beszerelése,
 • korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése,
 • ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda kialakítása,
 • beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása,
 • különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság jellege által indokolt módon és mértékben,
 • higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó tálcák kiegészítő berendezésekkel történő kiváltása,
 • felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése,
 • lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag mozgatását nem igénylő közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Személyi feltételek

A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következő módon kell igazolni a támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor:

 • a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló, a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről szóló hatályos igazolás másolatát, vagy a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, abban súlyosan akadályozott állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatát
 • a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, határozattal arról, hogy az igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott

Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges, fent említett iratok nem állnak rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozottság 102/2011. (VI.29.) Kormányrendelet szerinti előzetes vizsgálatát - a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok benyújtásával - a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) lehet kezdeményezni. A járási hivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi az első fokú rehabilitációs szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.

Az akadálymentesítési támogatásra való jogosultság elbírálását a hitelintézet végzi, melynek során figyelembe veszi a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) álláspontját.

Tárgyi feltételek

Az a 12/2001. (I.31.) Kormányrendeletben meghatározott természetes személy veheti igénybe, akinek saját magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak – korszerűsítés esetén a korszerűsítendő és az akadálymentesítési céllal korszerűsítendő lakás kivételével - lakástulajdona, állandó használati joga nincs, illetve ezek bejegyzésére irányuló kérelem nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingelt lakása nincs.

Az alábbi lakástulajdon, illetve tulajdoni hányad közül legfeljebb az egyik pontban foglaltak fennállása megengedett az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának együttesen, legfeljebb egy lakás vonatkozásában:

 • legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van, amely tulajdonközösség megszüntetése, öröklés vagy ajándékozás útján került a tulajdonába,
 • a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik, vagy
 • a tulajdonában lévő lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte, vagy engedélyezte.

A lakástulajdonosnak az akadálymentesítési támogatás utolsó részfolyósítását követően legfeljebb egy éven belül lakcímkártyával igazolnia kell, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakására tekintettel a kedvezményt az állam folyósította.

A hatályon kívüli hirdetmények, Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok és egyéb dokumentációk megtekinthetőek a https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/hitelek1 oldalon.


  Kapcsolódó dokumentumok:

  Archív dokumentumok alábbi linken