Adó-visszatérítési támogatás

1. Milyen célokra igényelhető?

a.) Bármely településen

A legfeljebb 150 m 2hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m 2hasznos alapterületű egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése esetén a telekárat is tartalmazó vételáráhoza természetes személy vevő, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségéheza természetes személy telektulajdonos építtető; illetve az építési telek vételárához,ha természetes személy tulajdonos az építés helyéül szolgáló telek tulajdonosa.

 • új lakás építése nem generálkivitelezéssel (27%-os ÁFA), illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához
 • új lakás építése generálkivitelezéssel (5%-os ÁFA)
 • új lakás vásárlása (5%-os ÁFA)
 • félkész lakás vásárlását követően annak továbbépítése (27%-os/ 5%-os ÁFA)
 • építőközösségi finanszírozásban történő építés (27%-os/ 5%-os ÁFA) ahol az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedély vagy 2016 január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt.

b.) Preferált kistelepülése:

 • használt lakás vásárlása esetén annak egyidejű bővítése és/vagy korszerűsítése esetén (27%-os ÁFA) ,
 • meglévő lakás bővítése és/vagy korszerűsítése esetén (27%-os ÁFA) .

Fontos!A támogatás iránti kérelem a használatba vételi engedély kiadását, a használatba vétel tudomásulvételét, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének/bővítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány a kiadását megelőzően kell, hogy benyújtásra kerüljön.

2. A támogatás igénylése

Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal

a.)a 27%-os ÁFA-tartalmú építési munkák alapján - új lakás építése esetén - a 2018. január 1-én

vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető,

b.)az 5%-os ÁFA-tartalmú költségekre - új lakás vásárlása, vagy generálkivitelezésben történő

építtetése esetén - 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb

2022. december 31-igigényelhető, amennyiben a kérelemhez CSOK igénylés is kapcsolódik,

c.) preferált kistelepülésenmegvalósuló - fent nevezett - építési jellegű munkálatok esetén a

2018. január 1-én vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

3. A támogatás összege

a) A nem generálkivitelezéssel megvalósuló építkezéshelyéül szolgáló építési telek, valamint a

lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett

szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett 27%-os ÁFA

összege, de legfeljebb 5.000.000 forint, vagy

b) A generálkivitelezéssel megvalósuló építésesetén a hitelintézet által elfogadott

költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a kiállított számla

szerint megfizetett 5%-os ÁFA összege (összegkorlát nélkül), vagy

c) Újépítésű lakásvásárlásesetén a telekárat is tartalmazó vételár számlájában feltüntetett és a

kiállított számla szerint megfizetett 5%-os ÁFA összege (összegkorlát nélkül),vagy

d) Preferált kistelepülésena bővítéshez, illetve a korszerűsítéshezmegvásárolt anyagok és

igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett

27%-os ÁFA összege, de legfeljebb 5.000.000 forint,

4. Személyi feltételek

A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén az Adó-visszatérítési támogatás nem adható.

Társadalombiztosítási jogviszony

A kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - kérelem benyújtásának időpontjában

- 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6.§-a szerint biztosított vagy a Tbj. 4.§

11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, - új lakás vásárlása

vagy építése esetén ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy új lakás vásárlása

vagy építése esetén büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba

foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú

nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás

keretében tanulmányokat folytat és

- legalább 180 napja folyamatosan biztosított - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos

jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 180 nap teljesíthető:

o TB jogviszonnyal (új lakáscél esetén ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt), és ezt

30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, vagy

oközépfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali

rendszerűoktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy a magyar állampolgár igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,

o magyar állampolgár igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy

nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítás

rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi

szervezet által kiállított hiteles fordítással igazolt TB igazolással,

o a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - új

lakás vásárlása vagy építése esetén ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban

foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

A Tbj. 6.§ szerinti biztosítotti jogviszonyt nem kell igazolni, ha

- az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges

határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

- az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél valamely

másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet

társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, valamint vállalja, hogy a támogatási

szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá ,

vagy a Tbj. 4. § 1. pont szerinti kiegészítő tevékenységet folytatóvá válik.

- az igénylő - együttes igénylők esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának

időpontjában öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban

részesül.

Köztartozásmentesség

A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylők egyikének sincs az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása, vagy annak összege legfeljebb 5.000 Ft 1.

Büntetlen előélet

Az igénylőnek és házastársának büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkoznia kell, hogy a büntetőjogi felelősséget a bíróság a vonatkozó Kormányrendeletek szerinti bűncselekmény elkövetése miatt nem állapította meg vagy megállapította, de a kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

Az igénylő fentieket - választása szerint - a nyilatkozat helyett 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal is igazolhatja.

Preferált kistelepülésen igényelt támogatás esetén a nyilatkozati lehetőség nem áll fenn, kötelezően az érvényes (90 napnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítványt kell bemutatni.

5. Tárgyi feltételek

Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

A támogatással érintett ingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, valamint a kiskorú gyermek, kizárólag a jogszabály által nevesített esetekben.

Házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

Számlabenyújtási kötelezettség

Az elfogadott költségvetés szerinti bekerülési költség legalább 70%-áról (új lakás vásárlás esetén a vételár 100%-áról) a támogatott személy saját nevére kiállított számlát kell bemutatni.

Az adó-visszatérítési támogatás

a.)a 27%-os ÁFA-tartalmú építési munkák után igényelhető támogatás kizárólag a 27%-os ÁFA-

mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A 70%-os

számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5%-os ÁFA mértékkel kiállított számla nem

vehető figyelembe. Kivéve:

- a 2021.01.01-jéig megkötött támogatási szerződések alapján fennálló jogviszonyokban a

2021.01.01-jét megelőzően megkötött vállalkozási szerződések alapján 2021.01.01-jén

vagy azt követően 5%-os ÁFA mértékkel kiállított számlák figyelembe vehetők a

számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél is.

b.) az 5%-os ÁFA-tartalmú költségek figyelembevételével igényelhető támogatás- kizárólag az

5%-os ÁFA-mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A

számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel

kiállított számla nem vehető figyelembe, kivéve a számlabenyújtási kötelezettség teljesítése

körében:

- az a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség (pl. garázs, tároló)

adóalapjára eső rész tekintetében 27%-os mértékű, vagy

- a vételár egy része 2021.01.01. előtt kiállított számlarész tekintetében az adómérték

27%-os.

c.)Az ÁFA-támogatás összegelegfeljebb a 2021. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag

5%-os ÁFAtartalommal kiállított számlák adótartalma lehet, a korábbi időszakban, vagyis

2020. december 31-ig megfizetett, 5%-os ÁFA tartalmú vételárrészeknek nem lehet az 5%

ÁFA tartalmát visszaigényelni.

A teljes vételárra vonatkozó számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél minden

vételárrészletről szóló számlának 5%-os ÁFA tartalmúnak kell lennie, azonban az 5%-os ÁFA

tartalommal kiállított számlák a számlabemutatási kötelezettség teljesítése szempontjából

lehetnek 2021. január 1-jét megelőzően kiállítottak is. Kivéve:

- a lakóingatlannak nem minősülő, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges

helyiség (garázs, tároló) adóalapjára eső rész tekintetében a 27%-os ÁFA mértékkel kiállított

számla is figyelembe vehető a számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél.

Új lakás építése vagy bővítés/korszerűsítés esetén 2018. január 1-én vagy azt követően, de az építési engedély kiadását vagy a bővítési/korszerűsítési munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható csak el.

6. További tájékoztatás

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnekvagy adótanácsadásnak. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a MBH Bank fiókjaiban, vagy a honlapon közzétett dokumentumokból. További információért forduljon munkatársainkhoz.

1az adóigazgatási eljárásról szóló 465/2017. (XII.18.) Korm. r. 22. § (1) bek. a) pont 2021.09.29-én hatályos szövege alapján.


  Kapcsolódó dokumentumok:

  Archív dokumentumok alábbi linken