Magáncsőd

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk (Magáncsőd információk)

1. Bíróságon kívüli adósságrendezés általános tudnivalói

A magáncsőd intézményét a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. törvény) szabályozza. A törvény hatályba lépése: 2015. szeptember 01. napja.

A magáncsőd intézményének célja, hogy a fizetési gondokkal küzdő, túlzottan eladósodott magánszemélyek, valamint a hitelezők szabályozott együttműködése révén

 • helyreálljon az adósok fizetőképessége,
 • egy adósságtörlesztési terv kidolgozásával érvényesüljön a hitelezők "méltányos érdeke",
 • emellett biztosítva legyen az érintett családok létfenntartása és lakhatása is.

A bíróságon kívüli adósságrendezési kezdeményezésének alapfeltételek:

 • a kérelmet adós, adóstárs és egyéb kötelezettek együttesen kezdeményezték,
 • adós és adóstárs belföldi magánszemély,
 • a teljes követelés összege legalább 2 millió forint, de legfeljebb 60 millió forint,
 • a tartozás nagyobb, mint az adós, adóstársak adósságrendezésbe tartozó vagyona, de nem több mint e vagyon 80%-a (ez utóbbi rendelkezés szempontjából a vagyonba beleértendő az adós, adóstárs öt évre számított, adósságrendezésbe vonható várható bevétele is),
 • az Ügyfelek a tartozásuk legalább 80%-át nem vitatják,
 • a tartozások fogyasztói hitelviszonyból eredő tartozások vagy olyan hitelviszonyból eredő tartozások, amely az adós, adóstárs egyéni vállalkozásának finanszírozásával függ össze,
 • adós, illetve adóstársak az elmúlt 10 évben nem vettek részt érintettként adósságrendezési eljárásban,
 • adós, adóstársnak nincs büntető-, szabálysértési- vagy közigazgatási eljárásban kiszabott bírságtartozása,
 • a fedezeti ingatlan Nemzeti Eszközkezelő programban nem érintett,
 • a kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő még nem telt le.

Jogosulatlan jelentkezés esetén, amennyiben a kérelmező a fent felsorolt alapfeltételek legalább egyikét nem teljesíti, vagy valamely nyilatkozatában valótlant állít, az Ügyfél nem jogosult az adósságrendezési eljárásban történő részvételre és 10 éven belül nem kezdeményezhet újabb adósságrendezési eljárást. Ez a jogkövetkezmény nem csak adósra, adóstársa vonatkozik, hanem minden, az adósságrendezési eljárásban részt vevő kötelezettre is.

Adósságrendezési eljárás kezdeményezésének folyamata:

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez szükséges igénylési dokumentáció, illetve a kitöltést segítő útmutató letölthető a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapjáról az alábbi linken:

http://csodvedelem.gov.hu/nyomtatvanyok

A kérelem kitöltés módja 2015. október 01. napjától elektronikusan is történhet a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján, előzetes regisztráció alapján (a www.magyarorszag.hu oldalon regisztrált Ügyfélkapuval rendelkezők esetében). A kérelmet elektronikus kitöltés esetén is papír alapon szükséges benyújtani a főhitelezőhöz.

Az adósságrendezési eljárást a főhitelezőnél kell kezdeményezni. Főhitelező az, akinek zálogjoga az adós vagy adóstárs, vagy azok közeli hozzátartozója lakhatását biztosító ingatlanon vagy a zálogkötelezett ingatlanán első helyen áll fenn.

A kérelem benyújtása – amennyiben a MBH Bank látja el a főhitelezői feladatokat – történhet személyesen a MBH Bank kijelölt bankfiókjaiban (lásd 4. „A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban kijelölt ügyfélszolgálati helyek” pontját) vagy postai úton a MBH Bank telephelyének postai címére a 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9., a Lakossági Workout és Restrukturálási Osztálynak címezve„Magáncsőd kérelem” tárgymegjelöléssel.

Az adósságrendezés főbb joghatásai:

 • A hitelező az adóstól, adóstárstól és kötelezettektől csak a megállapodás szerinti teljesítést követelheti.
 • A hátralékos ügyletek nem mondhatóak fel az adósságrendezés időszaka alatt.
 • Hitelező nem köteles adós és adóstárs részére a hitelkeret fenntartására, pénzkölcsön nyújtásának folytatására.
 • Adós és adóstárs nem idegenítheti el, biztosítékul nem adhatja, haszonélvezettel nem terheltetheti az eljárásban bejelentett vagyontárgyait.
 • Adós és adóstárs nem vállalhat pénzfizetésre vagy vagyoni érték szolgáltatására kötelezettséget.
 • A Családi Csődvédelmi Szolgálat értesíti – folyamatban lévő végrehajtási eljárás esetén – a végrehajtót az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről.

Bővebb tájékoztatás a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásról a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján található.

2. Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapja

A programmal kapcsolatos további információk a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján, az alábbi linken érhető el:

http://csodvedelem.gov.hu/

3. A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban kijelölt ügyfélszolgálati helyek

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban kijelölt ügyfélszolgálati helyek (bankfiókok) az alábbi linken érhetőek el:

Fiókhálózat

4. A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a hitelezők bejelentkezésével összefüggő tudnivalók

Amennyiben a Családi Csődvédelmi Szolgálat megállapítja, hogy az adós a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás lefolytatására jogosult, akkor erről honlapján hirdetményt tesz közzé.

A hitelezők a közzétételtől számított 15 napon belül kötelesek igényeiket az adósnak, adóstársnak és főhitelezőnek bejelenteni.

Az igények bejelentésére a MBH Bank mint főhitelező felé az alábbi módon van lehetősége a hitelezőknek:

 • Írásban, könyvelt küldeményként a 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.szám alatt található telephely levelezési címére, a Lakossági Workout és Restrukturálási Osztálynakcímezve,

5. Az eljárás során alkalmazott formanyomtatványok

Az adósságrendezési eljárás személyes kezdeményezése esetén az Ügyfélnek nyilatkoznia kell a pénzügyi intézménynél a kérelem benyújtásával kapcsolatos szándékáról, az adott hitelezővel fennálló szerződéses kapcsolat tényéről, illetve arról, hogy más pénzügyi intézménynél korábban nem kezdeményezett adósságrendezési eljárást.

A MBH Bank az Ügyfél ezen szándékáról szóló nyilatkozatát a lenti formanyomtatványon (Magáncsődhöz kapcsolódó kérelem) teheti meg a nyomtatvány hiánytalan kitöltésével, aláírásával és 2 példányban történő leadásával a kijelölt ügyfélszolgálati helyeken (kijelölt ügyfélszolgálati helyek listája a 3. pontban feltüntetett linken érhető el).

6. Panaszkezelés módja a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban

A panasz kivizsgálása és megválaszolása térítésmentes, a MBH Bank ezért külön díjat nem számít fel.

Panaszbejelentés módja

 • Személyesen:a MBH Bank a személyes szóbeli panaszt a bankfiókokban, azok nyitvatartási idejében fogadja.
 • Telefonon:a telefonos szóbeli panaszt a MBH Bank Call Centere a+36/1/311-3110 telefonszámon a hét minden napján 0-24 óráig fogadja.
 • Írásban:írásos panaszt a MBH Bank
 • telephelyének levélcímén: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.vagy
 • elektronikus levélben (e-mailben), az kozpont@takarek.hu e-mail címeken fogadja.

A panasz benyújtásakor az alábbi adatokat megadása szükséges:

 • név
 • lakcím (székhely), illetve levelezési cím,
 • 8 jegyű ügyfél-azonosító szám
 • ügylet azonosítója (szerződésszám, hitelazonosító szám)
 • telefonszám
 • panaszban érintett termék/szolgáltatás
 • panasz részletes, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő leírása, és az Ügyfél igénye
 • panasza alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata
 • értesítés módja
 • meghatalmazott útján történő eljárás esetén érvényes meghatalmazás

A panaszok megválaszolása

A MBH Bank indoklással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 (Harminc) naptári napon belül megküldi az Ügyfél részére. Amennyiben a válaszadási határidő hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, a válaszlevél megküldésének határideje a munkaszüneti napot megelőző munkanap. A panasz közlésének időpontja alatt annak a MBH Bankhoz történő beérkezési napja értendő.

A MBH Bank a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg.

Fontos információk a természetes személyek adósságrendezéséről


  Kapcsolódó dokumentumok: