VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Akciókés kedvezmények

Induló díj akció!

 • maximum 9.000 forintig átvállaljuk az alapfedezetként szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának és térképmásolatának díját1
 • visszatérítjük a lakóingatlanok értékbecslési díját (több lakóingatlaningatlanfedezet esetén mindegyik lakóingatlan értékbecslési díját) minden benyújtottés jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy afölötti hitelösszegű jelzálog alapú hitel igénylésénél, a Hirdetményben foglalt feltételek fennállása esetén2,
 • a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalás költségét visszatérítjükmaximum 30.000 Ft értékben, 5.000.000 Ft, vagy afeletti hitelösszegnél, aHirdetményben foglalt feltételek fennállása esetén3

Feltétel/Konstrukció

Nincskamatkedvezmény (KK0)

Kamatkedvezmény1(KK1)

Kamatkedvezmény2(KK2) Kamatkedvezmény3(KK3)

Késedelemmentesség

- Az Ügyfél a jelzáloghitele futamideje alatt nem esik 30napnál nagyobb fizetési késedelembe.
Csoportos beszedési megbízás - Akció keretében a 2020.07.01-től benyújtott kölcsönkérelmeknél a feltételtnem kell teljesíteni. Az akció visszavonásig tart.
Az ügyfél a törlesztésiszámlájához legalább 2 dbcsoportos beszedési megbízásifelhatalmazást ad, amely beszedések a jelzálogkölcsön futamideje alattminden hónapban teljesülnek.
A Bank a csoportos beszedési megbízás tényleges teljesülését minden hónapbanvizsgálja. A Banknál fennálló hitel törlesztését, valamint az adottkonstrukcióhoz kapcsolódó biztosítási díj rendezését, mint csoportos beszedésimegbízást nem veszi figyelembe. Az Ügyfél akkor is jogosult akamatkedvezményre, ha a csoportos beszedési megbízások a jelzálogkölcsönfolyósítását követő két törlesztési esedékességig nem teljesülnek.
Vállalt rendszeres jóváírás* 150.000Ft alatt 150.000 – 349.999 Ft havi jóváírás 350.000 -599.999 Ft havi jóváírás legalább 600.000 Ft havi jóváírás
Kamatkedvezmény mértéke Nemtartalmaz kamat vagy kamatfelár kedvezményt A kedvezményes kamat értékek (KK1-KK3)a hatályos KAMATHIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEKRÉSZÉRE, LAKOSSÁGI JELZÁLOGHITELEK című hirdetmény3. pontjaiban kerültek feltüntetésre.

Feltétel/Konstrukció

Késedelemmentesség

Nincskamatkedvezmény (KK0)
-

Kamatkedvezmény1(KK1)

Az Ügyfél a jelzáloghitele futamideje alatt nem esik 30napnál nagyobb fizetési késedelembe.

Feltétel/Konstrukció

Csoportos beszedési megbízás
Nincskamatkedvezmény (KK0)
-

Kamatkedvezmény1(KK1)

Akció keretében a 2020.07.01-től benyújtott kölcsönkérelmeknél a feltételtnem kell teljesíteni. Az akció visszavonásig tart.
Az ügyfél a törlesztésiszámlájához legalább 2 dbcsoportos beszedési megbízásifelhatalmazást ad, amely beszedések a jelzálogkölcsön futamideje alattminden hónapban teljesülnek.
A Bank a csoportos beszedési megbízás tényleges teljesülését minden hónapbanvizsgálja. A Banknál fennálló hitel törlesztését, valamint az adottkonstrukcióhoz kapcsolódó biztosítási díj rendezését, mint csoportos beszedésimegbízást nem veszi figyelembe. Az Ügyfél akkor is jogosult akamatkedvezményre, ha a csoportos beszedési megbízások a jelzálogkölcsönfolyósítását követő két törlesztési esedékességig nem teljesülnek.

Feltétel/Konstrukció

Vállalt rendszeres jóváírás*
Nincskamatkedvezmény (KK0)
150.000Ft alatt

Kamatkedvezmény1(KK1)

150.000 – 349.999 Ft havi jóváírás
Kamatkedvezmény2(KK2)
350.000 -599.999 Ft havi jóváírás
Kamatkedvezmény3(KK3)
legalább 600.000 Ft havi jóváírás

Feltétel/Konstrukció

Kamatkedvezmény mértéke
Nincskamatkedvezmény (KK0)
Nemtartalmaz kamat vagy kamatfelár kedvezményt

Kamatkedvezmény1(KK1)

A kedvezményes kamat értékek (KK1-KK3)a hatályos KAMATHIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEKRÉSZÉRE, LAKOSSÁGI JELZÁLOGHITELEK című hirdetmény3. pontjaiban kerültek feltüntetésre.

* Az Ügyfél MBH Banknál vezetett,jelzálogkölcsönhöz tartozó törlesztési számlájára az Ügyfél havi jövedelmévelmegegyező, de legalább a táblázatban megjelölt, az igényelt kamatkedvezményikonstrukciónak megfelelő jóváírás érkezik (amelybe a Bankon belüli sajátszámlák közötti átutalások, és a pénztári készpénz befizetések nem számítanakbele). A Bank a havi jóváírás tényleges teljesülését minden hónapban vizsgálja.

A választott kamatkedvezmény konstrukció kedvezménymértéke az Ügyfél által igényelt kölcsön maximum kamat/Kamatfelár mértékébőlvonódik le.

Az első vizsgálati időszak a folyósítást –szakaszos folyósítás esetén az első folyósítást – követő hónap első napjától:

 • amennyiben a Kölcsön törlesztésének első esedékessége április első ésszeptember utolsó napja közé esik, akkor szeptember utolsó napjáig terjedőidőszak,
 • amennyiben a Kölcsöntörlesztésének első esedékessége október első és március utolsó napja közéesik, akkor március utolsó napjáig tejredő időszak.

A további vizsgálati időszakok az elsővizsgálati időszak végét követő, hat hónap hosszúságú időszakok.

A kamatkedvezményre jogosító valamelyfeltétel(ek) nem teljesítése esetén a Bank jogosult a kedvezmény megvonására ésa kölcsön kamatozását a következő vizsgált időszak első hónapjának tizediknapjától a normál, azaz azonos hitelcélú, hitelösszegű és kamatperiódusústandard kamatozású konstrukció kondícióinak megfelelően állapíthatja meg,kivéve, ha az Ügyfél kérelmet ad be azzal, hogy a feltételeket újbólteljesítette. Amennyiben a kérelem vizsgálata során kiderül, hogy az Ügyfélönhibáján kívüli okból nem teljesítette a feltételeket, de azokat újbólteljesíti, és ezt igazolja is, a Bank visszamenőlegesen; amennyiben az Ügyfélönhibájából fakadó okból nem teljesítette a feltételeket, de azokat újbólteljesíti, és ezt igazolja is, a következő vizsgált időszak első napjától aBank visszaállítja a Kamatkedvezményeket. Egyéb esetben a következő vizsgált időszakelső napjától a normál, azonos hitelcélú, hitelösszegű és kamatperiódusústandard kamatozású konstrukció kondícióinak megfelelően számítja fel azügyleti kamatláb mértékét. A kedvezmény megvonásáról a Bank írásban értesíti azügyfelet. Amennyiben az ügyfél kikerül a Kamatkedvezményes konstrukcióból, afentiekből eredő kamatváltozás nem tekintendő a bank részéről egyoldalúszerződésmódosításnak.

Amennyiben az Ügyfél már rendelkezik az MBHBanknál a kamatkedvezményes konstrukciók feltételéül szabott termék(ek)valamelyikével úgy azt az MBH Bank teljesített feltételnek veszi. Atermékek meglétének vizsgálata a hitel futamideje alatt ebben az esetben isfentiek szerint történik.

12023. február 1-től az akció visszavonásáig befogadott hitelügyletek esetén az MBH Bank átvállalja összesen legfeljebb 9.000 forintig, a hiteligénylőtől a tulajdoni lap és a térképmásolat lekérdezésének együttes díját.

22021. január 14-tőlbefogadott hitelügyletek esetén
A Bank visszatéríti a lakóingatlanok értékbecslési díját (több lakóingatlan ingatlanfedezet esetén mindegyik lakóingatlan értékbecslési díját) minden benyújtott és jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy afölötti hitelösszegű jelzálog alapú hitel igénylés esetén az alábbi feltételekkel: A visszatérítés feltétele, hogy az Ügyfél az ingatlan értékbecslésről készült számlát, vagy annak másolatát legkésőbb a folyósításig a Bank részére benyújtsa. A Bank a számlán, vagy annak másolatán szereplő összeget téríti vissza kedvezményként az Ügyfél Jóljáró csomagban igényelt hitelkártya számlájára. A visszatérítés további feltétele, hogy legkésőbb a kölcsön folyósításakor az Ügyfél jóváhagyott Jóljáró csomag igényléssel és megnyitott hitelkártya számlával rendelkezzen. Amennyiben az Ügyfél jelzálog alapú hitel igénylését követően benyújtott Jóljáró csomag igénylését a Bank elutasította, akkor a kedvezményt az Ügyfél Kölcsönszerződésében rögzített hiteltörlesztésre szolgáló, bármely típusú és kondíciójú MBH Banknál vezetett fizetési számlájára téríti vissza kedvezményként. A visszatérítéshez az Ügyfél részéről külön megbízás nem szükséges, a visszatérítés a Bank erre szolgáló technikai számlaszámáról történik. A visszatérítésre legkésőbb az első törlesztőrészlet megfizetése előttimunkanapig kerül sor mindkét esetben.Szakaszos folyósítású ügyletek esetén az első szakaszt követő első törlesztőrészletének megfizetése előtti munkanapigkerül sor a díj visszatérítésére. Nem kaphat visszatérítést az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt bármikor 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája felmondás alatt van.További részletek a mindenkor hatályos GO hitelkártyához kapcsolódó használatösztönző akció hirdetményben.

32021. december 1-tőlbefogadott hitelügyletek esetén
A Bank visszatéríti a Kölcsön és Zálogszerződés egyoldalú közjegyzői okiratba foglalásának hiteligénylő által megfizetett költségét ügyletenként maximum 30.000 forint erejéig minden benyújtott és jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy afölötti hitelösszegű igénylés esetén az alábbi feltételekkel, (kivéve az Otthonfelújítási kölcsön otthonteremtési kamattámogatással terméknél):A visszatérítés feltétele, hogy az ügyfél a közjegyzői okiratról készült számlát, vagy annak másolatát legkésőbb a kölcsön folyósításáig a Bank részére benyújtsa. A Bank a számlán, vagy annak másolatán szereplő összeget téríti vissza kedvezményként az Ügyfél Jóljáró csomagban igényelt hitelkártya számlájára. A visszatérítés további feltétele, hogy legkésőbb a kölcsön folyósításakor az Ügyfél jóváhagyott Jóljáró csomag igényléssel és megnyitott hitelkártya számlával rendelkezzen. Amennyiben az Ügyfél jelzálog alapú hitel igénylését követően benyújtott Jóljáró csomag igénylését a Bank elutasította, akkor a kedvezményt az Ügyfél Kölcsönszerződésében rögzített hiteltörlesztésre szolgáló, bármely típusú és kondíciójú MBH Banknál vezetett fizetési számlájára téríti vissza. A visszatérítéshez az Ügyfél részéről külön megbízás nem szükséges, a visszatérítés a Bank erre szolgáló technikai számlaszámáról történik. A visszatérítésre legkésőbb az első törlesztőrészlet megfizetése előtti munkanapig kerül sor mindkét esetben.Szakaszos folyósítású ügyletek esetén az első szakaszt követő első törlesztőrészletének megfizetése előtti munkanapigkerül sor a díj visszatérítésére. Nem kaphat visszatérítést az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt bármikor 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája felmondás alatt van. További részletek a mindenkor hatályos GO hitelkártyához kapcsolódó használatösztönző akció hirdetményben. Az akció forint alapú lakáshitelre (ingatlan vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, felújításra), Enyhítő és Enyhítő 2 hitelre terjed ki.


10 éves kamatperiódusú hitelek esetén az első kamatperiódusra vonatkozó árazást a Hirdetmény tartalmazza. A Bank az ügyleti kamat mértékét kizárólag a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, 10 éves kamatperiódus esetén H3K10 számú kamatváltoztatási mutató alapján változtathatja az egyes kamatperiódusok lejártával.

THM* Lakáshitelek,Enyhítő hitel, Enyhítő hitel 2 Belső esetén:

 • 10éves kamatperiódussal: 8,90%- 11,26%

THMSzabad felhasználású hitelek, Adósságrendező hitel, Enyhítő 2 hitel Külsőesetén:

 • 10éves kamatperiódussal: 9,98%- 12,29%

THM végigfix kamatozású lakáshitel esetén:

 • 3 és 12millió Ft között: 10,32% - 10,39%
 • 12 millióFt-tól: 9,48% - 9,51%

THM végigfix kamatozású szabad felhasználású hitel esetén:

 • 3 és 12millió Ft között: 11,63%
 • 12 millióFt-tól: 10,78%

* A teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM 5 millió forintra, 20 éves futamidejű hitelekre vonatkozik. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra zálogjog kerül bejegyzésre. Az Adósnak rendelkeznie kell az ingatlanra vonatkozó lakásbiztosítással és a banknál vezetett fizetési számlával. A kalkuláció eredményei kizárólag figyelemfelkeltés céljára szolgálnak, és nem minősülnek a Ptk. 6:64.§-a szerinti ajánlattételnek. A bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja.