Online SzámlanyitásAdatkezelési tájékoztató

A Tájékoztató célja, hogy az online számlanyitási folyamatban a számlanyitáshoz szükséges személyes adatokról, azok kezelésének céljairól, valamint az adatkezelések körülményeiről átlátható és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást nyújtson. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok megadása önkéntes, azonban mivel a kért adatok a szerződéskötést megelőző vizsgálatokhoz és a szerződés megkötéséhez szükségesek, az adatok nem megfelelő vagy hiányos rendelkezésre bocsátása meghiúsíthatja a szerződés létrejöttét és fenntartását.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, és vegye figyelembe, hogy az kizárólag az adatkezeléssel kapcsolatos leglényegesebb tudnivalókat foglalja össze. Ön jogosult megismerni a teljes és részletes adatvédelmi tájékoztatót (a továbbiakban: „ Részletes Tájékoztató”) is, amelyet elérhet a www.mkb.hu/adatvedelmi-tajekoztatashonlapon.

1. Kik vagyunk és hogyan léphet velünk kapcsolatba?

-Adatkezelő neve: MKB Bank Nyrt. („Adatkezelő” vagy „MKB Bank”) -Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38. -Elérhetőség:E-mail: mkb@mkb.hu, Telefonszám: 06 (80) 333-660 (MKB TeleBANKár) -Honlap:www.mkb.hu-Nyilvántartó hatóság:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága -Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 01-10-040952 -Adószám:10011922-4-44

2. Az Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségei

Az MKB Csoport adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége a következő:

- Postacím: 1056 Budapest, Váci u. 38. - E-mail cím:adatvedelem@mkb.hu

3. Milyen személyes adatokat kezelünk Önről, hogyan, milyen célból és milyen jogalapon

Az Online számlanyitás szolgáltatás alapvető célja, hogy leendő ügyfeleink egyszerűen, kényelmesen és biztonságosan, az otthonuk kényelméből bankfióki látogatás nélkül nyithassák meg a pénzügyi igényeiknek legmegfelelőbb számlát Bankunknál.

Az Online számlanyitási folyamatban a Bank által végzett adatkezelés célja a választott bankszámlakonstrukcióra vonatkozó szerződés megkötése, a szerződéskötés során történő azonosítási folyamatok elvégzése, a megkötött bankszámlaszerződés teljesítése, illetve a folyamathoz kapcsolódó értesítések és tájékoztatások, dokumentumok küldése, valamint a kapcsolattartás.

Az MKB Bank különösen az alábbi célokból és jogalapokon kezeli az Ön lenti személyes adatait:

a) A szerződés megkötése és a szerződés teljesítése érdekében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – „Szerződéses jogalap”]

 • családi és utónév;
 • születési családi és utónév;
 • születési ország, település és idő;
 • anyja születési neve;
 • lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely
 • állampolgárság;
 • személyazonosító igazolvány típusa és száma;
 • mobiltelefonszám;
 • e-mail cím.

b) Ügyfél-átvilágítási intézkedések az MKB Bankra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – „Törvényi jogalap”]:

 • az a) pont szerinti természetes személyazonosító, valamint lakcímre/tartózkodási helyre vonatkozó adatok,
 • azonosító okmány típusa és száma;
 • azonosító okmány másolata (elektronikus hírközlő eszköz útján rögzített képfelvétel formájában);
 • lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata (elektronikus hírközlő eszköz útján rögzített képfelvétel formájában);
 • Girinfo lekérdezés eredménye;
 • Kiemelt közszereplői nyilatkozat.

c) Valós-idejű ügyfél-átvilágítási intézkedések elektronikus hírközlő eszköz útján történő elvégzése érdekében az ügyfél rögzített felvételen elhangzó hozzájárulása alapján [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – „Hozzájárulás jogalap”]:

 • a b) pont szerinti adatok;
 • az ügyfél hangja és képmása.

d) Ügyfél-átvilágítási intézkedések elektronikus hírközlő eszköz útján történő elvégzéséhez szükséges technikai feltételek ellenőrzése a szolgáltatás igénybevétele, így az MKB Bank és az ügyfél közötti szerződés teljesítése érdekében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – „Szerződéses jogalap”]:

 • IP cím
 • böngészőadatok
 • kamera felbontás
 • operációs rendszerre vonatkozó adatok

e) A külföldi, illetve USA-beli adóilletőség megállapítása és ehhez kapcsolódó jogi előírások teljesítése érdekében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – „Törvényi jogalap”]:

 • külföldi adóilletőségre vonatkozó nyilatkozat (CRS nyilatkozat:);
 • USA adóilletőségre vonatkozó nyilatkozat (FATCA nyilatkozat: amerikai-magyar kettős állampolgárság, USA zöldkártya, USA adószám ténye).

f) Az MKB Jövőd Számlacsomag igénylése esetén az igénylési jogosultság, mint szerződéskötési feltétel megállapítása érdekében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – „Szerződéses jogalap”]:

 • családi és utónév;
 • születési hely és idő;
 • anyja születési neve;
 • tanulói jogviszonyra vonatkozó státusz (aktív/passzív) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál.

Az Online számlanyitás szolgáltatás videochat formájában történő igénybevételéhez adott hozzájárulását Ön a videochat folyamán bármikor jogosult szóban visszavonni, ebben az esetben azonban a videochates számlanyitási folyamat nem folytatható, a számlanyitáshoz valamely MKB Bankfiók felkeresése szükséges.

4. Mennyi ideig kezeljük az Ön személyes adatait?

A meghatározott célokból Önről gyűjtött személyes adatokat az MKB Bank a hatályos adatvédelmi, adójogi, számviteli és más kapcsolódó jogszabályokban meghatározott ideig, legkésőbb a bankszámlaszerződés megszűnését követő 8 évig kezeli.

Az MKB Bank az elutasított igénylések adatait az elutasítást követő 5 évig kezeli abban az esetben is, ha az igénylő új ügyfélnek minősült és az igénylés elutasítása miatt az ügyfél nem kíván további üzleti kapcsolatot fenntartani az MKB Bankkal. Az adatmegőrzés jogalapja a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 166/A. §-ban foglalt jogi kötelezettség.

Az egyes adatkezelési célokhoz rendelt megőrzési időkről a Részletes Tájékoztatóban találhat további információkat.

5. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a Részletes Tájékoztatóban meghatározott címzetti kategóriákba tartozó személyekkel közöljük, amennyiben a személyes adatok ilyen személyekkel való közlése szükséges az adott adatkezelési cél érdekében. Bizonyos esetekben a jogszabályi előírás alapján kötelesek vagyunk olyan adatszolgáltatást teljesíteni hatóságok felé, amely során az Ön személyes adatai is továbbításra kerülnek.

Az online számlanyitás folyamatában ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzése érdekében az MKB Bank az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Techteamer Kft.(székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B. épület II/1, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-962028). Tevékenysége: a videós ügyfélazonosítás technikai hátterének biztosítása, adatrögzítés, adattárolás, az adatok MKB Bank részére történő továbbítása.

GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Vadász utca 31.; cégjegyzékszám: 01-10-041159). Tevékenysége: A Bankkal üzleti kapcsolatot létesítő személyek arcképe és aláírása Bank kérelmére elektronikus úton történő kiszolgáltatása a pénzmosási azonosítási törvényi előírások alapján történő ellenőrzéshez.

Az MKB Jövőd Számlacsomag igénylése esetén a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.) részére történő adatátadás az alábbi célokból történik:

- a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalaz Ügyfél természetes személyazonosító adatai alapján a Bank kérelmére a középfokú szakképzésben való részvételre (aktív tanulói jogviszonyra) vonatkozó adatot szolgáltat.

-a Számlacsomag KRÉTA rendszerben történő igénylése esetén a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, mint Adatkezelő utasítása alapján az eKRÉTA Informatikai Zrt., mint Adatfeldolgozó egy egyedi azonosító számot ad át a Bank részére, majd a bankszámla megnyitását követően a Bank a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalfelé átadja az Ügyfél számára nyitott bankszámla számát, a későbbi juttatások elszámolási számlájaként, mely bankszálaszám rögzítésére a KRÉTA rendszerben kerül sor.

Az MKB Bank az adatfeldolgozókkal megkötötte a GDPR 28. cikkének megfelelő adatfeldolgozói megállapodást, amely biztosítja, hogy az adatfeldolgozók megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaznak a feldolgozott személyes adatok védelme érdekében.

A Techteamer Kft., valamint a GIRO Zrt.tevékenysége a hitelintézetekről és a pénzügyi szolgáltatásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 68. § alapján kiszervezett tevékenység, amelyet az MKB Bank törvényi kötelezettségének megfelelően bejelentett a Magyar Nemzeti Bank felé. A Bank részére kiszervezetti tevékenységet végző szolgáltatókról részletes információk a Bankszámlák vezetéséről, betétgyűjtésről és kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzat 5.7 pontjában olvashatók. A kiszervezett tevékenységet végzők részére történő adatátadás jogcíme a Hpt. 164. § j) pontja, illetve a GDPR 28. cikke.

Az adatkezelés során az Ön adatait az MKB Bank, illetve az adatfeldolgozó nem továbbítja az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

6. Automatizált döntéshozatal

Az MKB Bank az Online számlanyitási folyamatban nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéseket. A számlanyitás folyamata, beleértve a valósidejű azonosítást is, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő, részben automatizált, de humán döntést igénylő folyamat.

7. Milyen jogai vannak az Adatkezeléssel kapcsolatban?

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön – bizonyos feltételek fennállása esetén – jogosult:

 • a személyes adataihoz hozzáférést kérni;
 • a személyes adatai helyesbítését kérni;
 • a személyes adatai törlését kérni;
 • a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • adathordozhatóság biztosítását kérni;
 • visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely esetben az Online számlanyitás folyamata nem folytatható; illetve
 • panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál, illetve bírósághoz fordulhat a 9. pontban részletezettek szerint.

Az Önt megillető fenti jogosultságok mibenlétéről és gyakorlásuk részleteiről további információt talál a Részletes Tájékoztató 8. pontjában.

8. Biztonsági tájékoztató

Az MKB Bank online számlanyitás szolgáltatással kívánja lehetővé tenni azt, hogy leendő ügyfeleink bankfiók felkeresése nélkül nyithassanak számlát Ennek során auditált módon biztosítja a hatályos jogszabályokban előírt biztonsági elvárások teljesítését.

Az MKB Bank számára fontos, hogy az Ön adatai biztonságban legyenek, és ne kerülhessenek arra jogosulatlanok kezébe. Ehhez elengedhetetlen az Ön tudatos közreműködése is. Kérjük, hogy a következőkben ismertetett, a számlanyitáshoz igénybe vett számítógépekre és használatukra vonatkozó alapvető biztonsági intézkedések végrehajtását fontolja meg az adatai védelme érdekében.

  • A számlanyitáshoz használt eszközön naprakész operációs rendszer, vírusirtó és internet böngésző legyen. Fontos az eszközön tűzfal használata, így megelőzhető egy nem kívánatos hozzáférés a géphez. A mobileszközökre csak megbízható helyről származó applikációkat telepítsen.
  • Az online számlanyitás banki folyamatának megkezdése előtt, zárjon be minden egyéb futó alkalmazást és internet böngészőt.
  • Az MKB Bank weblapját ( https://www.mkb.hu/) gépelje be a böngésző megfelelő sorába (adathalász támadás megelőzése érdekében).
  • Az online számlanyitást olyan eszközről kezdeményezze, amely az Ön felügyelete alatt áll. Ne indítsa el a folyamatot nyilvános, vagy másokkal közösen használt gépről.
  • Az online számlanyitást ne kezdeményezze nyílt WIFI hálózatról. Otthoni vagy munkahelyi környezetben használt WIFI esetén, győződjön meg arról, hogy a titkosítás típusa WPA2.
  • Az online számlanyitás végeztével, zárjon be minden, a folyamat során használt ablakot és alkalmazást.
  • Amennyiben bármilyen gyanú felmerül az online számlanyitás közben, hogy egy harmadik fél is hozzáférhet az adatokhoz, szakítsa meg a folyamatot és értesítse a bankot.

9. Hová fordulhat jogorvoslatért?

A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bírósághoz fordulás

Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott fent említett panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-ban foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.

Ebben az esetben a NAIH-al, illetve az MKB Bankkal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.