VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Budapest Autó Ügyfélkapu információk


Mit tegyek, ha...

Árfolyam-különbözet

A deviza alapú szerződések esetén az árfolyam változásából adódó havonkénti elszámolásra kerülő összeg. Változó futamidejű szerződések esetén az elszámolás a futamidő változtatásával történik. Meghatározása az alábbiak szerint történik:

 • [Esedékes törlesztőrészlet összege x (aktuális árfolyam - bázis árfolyam)] / bázis árfolyam
 • bázis árfolyam: az MBH Bank szerződésben meghatározott árfolyam típusának a folyósítás napját követő első banki napjának végén érvényben lévő árfolyama
 • aktuális árfolyam: az MBH Bank szerződésben meghatározott árfolyam típusának a törlesztőrészlet esedékessége napjának végén érvényben lévő árfolyama

Bázis árfolyam

Devizaalapú szerződések esetén az MBH Bank szerződésben meghatározott árfolyam típusának a folyósítás napját követő első banki napjának végén érvényben lévő árfolyam. Ehhez viszonyítva számolja ki a finanszírozó az esedékessé váló árfolyamkülönbözetek összegét.

Devizaalapú finanszírozás

A finanszírozás folyósítása és törlesztése forintban történik, és havonta az adott deviza és a forint árfolyamának függvényében árfolyam-különbözet kerül elszámolásra. A szerződés kamata az adott devizanem kamatához igazodik.

Előtörlesztési díj

Teljes vagy Részleges Előtörlesztés esetén az MBH Bank a hatályos jogszabályoknak megfelelően jogosult a mindenkori Hirdetményében meghatározott költségeinek megtérítésére.

Fizetési módok

Az Ügyfél az MBH Bank javára teljesítendő fizetési kötelezettségeit a következő módok valamelyikén teljesítheti:

 • az MBH Bank által rendelkezésére bocsátott csekkel (külön díj ellenében), vagy
 • az MBH Bank fiókhálózatán keresztül az MBH Bank 10103173-40146723-00000005 számú számlája javára történő készpénzfizetéssel, vagy
 • az MBH Bank fenti számú számlájára történő átutalással, vagy
 • az MBH Banknál vezetett, és az Ügyfél Szerződéséhez egyedileg meghatározott számú számlája javára történő készpénzfizetéssel az MBH Bank fiókhálózatán keresztül, vagy
 • az MBH Banknál vezetett, és az Ügyfél Szerződéséhez egyedileg meghatározott számú számlájára történő átutalással, vagy
 • beszedési megbízással (hitelkártya vagy fizetési számla esetén)

Forintosítás

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakítása. Ennek során az MBH Bank elszámol az Ügyféllel a tőketartozás árfolyam különbözetével. Meghatározza a forint alapú finanszírozás kamatát. A fentiekről írásban értesíti az Ügyfelet.

Futamidő

Az a szerződésben rögzített időtartam, amely alatt az Ügyfélnek a finanszírozást vissza kell fizetnie, és amely időszakban az adós a folyósított összeg után kamatot fizet. A futamidő kezdőnapja a finanszírozás folyósításának napja, e nap egyben az első kamatperiódus és az első ügyleti év kezdő napja. A futamidő utolsó napja a lejárat napja.

Gépjármű átalakítása

Az Ügyfél az MBH Bank engedélye nélkül a finanszírozás fedezetét képző gépjárművet, illetve annak jellegét, rendeltetését a szokásos karbantartás körét meghaladóan nem változtathatja meg, azt nem alakíthatja át gázüzemre, taxizás, oktatás, sport céljára, illetve haszongépjárműből személygépjárművé, vagy személygépjárműből haszongépjárművé, továbbá a forgalmi engedélyben szereplő szállítható személyek számánál több személy szállítására.

Gépjármű finanszírozási kölcsön

A gépjármű tulajdonosa az Ügyfél. A gépjármű terhelési, elidegenítési tilalommal terhelt.

Havi díjak esedékessége

 • A havi törlesztőrészletek a folyósítás napjától 1 hónapos törlesztési periódusonként esedékesek. Az esedékességek napja - amennyiben a Felek a Szerződésben másként nem rendelkeztek - minden naptári hónapban az a nap, amely számánál fogva megegyezik a folyósítás napjával, illetve amennyiben az adott hónapban nincs ilyen számú nap, úgy a hónap utolsó napja.

Beszedéssel történő fizetés során ekkor terhelik a fizetésre kötelezett Ügyfél számláját a nyilvántartott követelés összegével. Amennyiben a törlesztőrészletet az Ügyfél az esedékességnél később teljesíti, a finanszírozó késedelmi kamatot számít fel.

Hitelbírálat

A Budapest Autó kockázatelemzési folyamata, melynek során a konkrét igénylés alapján meghatározza a finanszírozható összeg nagyságát és a finanszírozási feltételeket. Ennek során a finanszírozó jóváhagyási szabályzata alapján mérlegeli az Ügyfél jövedelmi viszonyait, várható fizetési fegyelmét, a biztosítékul szolgáló gépjármű biztosítéki értékét.

Kamatfizetés

A kamatot az Ügyfél az MBH Bank részére a havi törlesztőrészletekben fizeti meg.

Késedelmi kamat

A finanszírozás késedelmes törlesztése esetén a bank által felszámított, a Szerződésben is rögzített büntető kamat.
A késedelmi kamat az MBH Bank és az Ügyfél közötti Szerződésben meghatározott fizetési határidő vagy fizetési időszak lejáratát követő naptól válik esedékessé. Ha Szerződés másként nem rendelkezik, pénztartozás késedelmes megfizetése esetén az Ügyfelet a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmikamat-fizetési kötelezettség terheli.

Készfizető Kezesség, Garancia

Ha a finanszírozó elégtelennek tartja a kérelmező hitelképességét, akkor rendszerint Készfizető Kezes vagy Garantőr ügyletbe történő bevonását is kérheti. Kezes vagy Garantőr az, aki kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ügyfél nem teljesít, maga fog helyette teljesíteni. A finanszírozó csak készfizető kezességvállalást fogad el: ekkor a Kezes nem követelheti, hogy a finanszírozó a követelést először az Ügyféltől hajtsa be. Készfizető Kezes a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozó lehet: 1. házastárs; 2. élettárs; 3. egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve a gyermek, unoka, dédunoka) és annak házastársa; 4. örökbefogadott; mostoha- és nevelt gyermek; 5. örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő; 6. testvér és annak házastársa; 7. házastárs egyeneságbeli rokona. Garantőr vállalkozás lehet.

KHR (korábban BAR) rendszer

A központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja, hogy támogassa a pénzügyi intézmények üzleti tevékenységét, hitelezési és ügyfél-minősítési munkáját, csökkentse a hitelnyújtás kockázatát. A KHR-t jelenleg a Bankközi Informatika Szolgáltató Rt. (BISZ Rt.) kezeli. Az kerülhet fel a listára, aki legalább a minimálbért kitevő összeg megfizetésével folyamatosan, több mint 90 napon át késlekedik. Az adatokat a KHR a törvényi előírásnak megfelelően a késedelmes tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított egy évig, egyéb esetben a tartozás nem teljesítéssel történő megszűnésétől számított öt évig kezeli, ezt követően haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli. Évente egyszer minden Ügyfél ingyenesen tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatai szerepelnek a listán. Ha valaki úgy gondolja, indokolatlanul került fel a listára, kifogással élhet a hitelintézetnél vagy a BISZ-nél, a panaszt az adatközpontnak tizenöt napon belül ki kell vizsgálnia, s az eredményről írásban tájékoztatnia az Ügyfelet. Ha a beadványnak helyt adnak, két napon belül törölni kell az adatokat a listáról.

Lezárási kalkuláció

A jelen időpontban fennálló teljes tartozás összegének meghatározása. Tartalma: esedékes törlesztőrészlet, fennálló tőketartozás, szerződésmódosítási díj, és amennyiben van: késedelmi kamat, árfolyam-különbözet, ill. egyéb költségek.

Pénzügyi lízing

Az MBH Bank az Ügyfél által kiválasztott gépjárművet megvásárolja és lízingbe adja az Ügyfél részére. A gépjármű tulajdonosa az MBH Bank. Ügyfelünk, mint üzembentartó szerepel a gépjármű forgalmi engedélyében. Gazdasági társaságok esetében a gépjármű a megszokott módon szerepeltethető a könyvekben, és alkalmazhatók a kapcsolódó számviteli elszámolások.

 • Zárt végű pénzügyi lízingnél az Ügyfél a lízingszerződés lejártakor a lízingelt gépjármű tulajdonosává válik
 • Nyílt végű pénzügyi lízingnél az Ügyfél a futamidő végén választhat az alábbi opciók közül:

  • a maradványérték megfizetése mellett megvásárolja az autót;
  • az általa kijelölt személy vásárolja meg maradványértéken az autót;
  • a finanszírozónak visszaadja az autót.

Részleges Előtörlesztés

Nagyobb összegű, a finanszírozás tőkerészét részben, csökkentő befizetés a hátralévő időszakra választható a változatlan futamidő vagy futamidő-rövidítés.
Az Ügyfél - akinek lejárt tartozása nincs - a finanszírozás futamideje alatt bármikor jogosult a finanszírozás (teljes vagy) részleges előtörlesztésére. Előtörlesztési szándékát az Ügyfél köteles az előtörlesztés tervezett időpontját megelőzően bejelenteni. Az Ügyfél köteles az előtörlesztéshez szükséges fedezetet az előtörlesztési igazoláson a Budapest Autó által megadott számlán biztosítani. Amennyiben az előtörlesztés időpontjában a szükségesfedezet teljes mértékben nem áll rendelkezésre az MBH Bank által megadottszámlán, az MBH Bank az előtörlesztési kérelmet semmisnek tekinti. Az MBH Bank a részleges előtörlesztést követően a fennálló tartozás összegéről, illetve törlesztőrészletről írásbeli értesítést küld az Ügyfél részére.
Nem tekinthető előtörlesztésnek az Ügyfél azon - az esedékes törlesztőrészletet meghaladó - befizetése, mellyel kapcsolatban előtörlesztési szándékát előzetesen jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem jelezte.

 • Az előtörlesztés az annak teljesítését követő törlesztőrészlet esedékességével kerül elszámolásra. Az MBH Bank az előtörlesztett tőketartozásra az előtörlesztés elszámolásáig számít fel kamatot.

Saját rész

A gépjármű megvásárlásához a vételárnak az Ügyfél által fizetendő része.

Teljes Előtörlesztés

Nagyobb összegű, a finanszírozás tőkerészét egészében csökkentő befizetés.
Az Ügyfél - akinek lejárt tartozása nincs - a finanszírozás futamideje alatt bármikor jogosult a finanszírozás teljes (vagy részleges) előtörlesztésére. Előtörlesztési szándékát az Ügyfél köteles az előtörlesztés tervezett időpontját megelőzően bejelenteni. Az Ügyfél köteles az előtörlesztéshez szükséges fedezetet az előtörlesztési igazoláson az MBH Bank által megadott számlán biztosítani. Amennyiben az előtörlesztés időpontjában a szükséges fedezet teljes mértékben nem áll rendelkezésre az MBH Bank által megadott számlán, az MBH Bank az előtörlesztési kérelmet semmisnek tekinti.
Nem tekinthető előtörlesztésnek az Ügyfél azon - az esedékes törlesztő részletet meghaladó - befizetése, mellyel kapcsolatban előtörlesztési szándékát előzetesen jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem jelezte.

 • Az előtörlesztés az annak teljesítését követő törlesztőrészlet esedékességével kerül elszámolásra. Az MBH Bank az előtörlesztett tőketartozásra az előtörlesztés elszámolásáig számít fel kamatot.

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

A finanszírozás kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a finanszírozás folyósításához kapcsolódó és a finanszírozás Szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, díj- és kezelési költséget. Egységes mutatószám, ami összehasonlíthatóvá teszi különböző bankok különböző termékeit. A THM számítása a vonatkozó hatályos jogszabályban rögzítetteknek megfelelően történik.

Tőketartozás

Az Ügyfél által a szerződés indulásakor igényelt finanszírozás összege csökkentve már megfizetett tőkével.

Tőketörlesztés

Havi díj tőke-része, ami az igényelt finanszírozás visszafizetésére fordított összeg.

Törlesztőrészlet

Az Ügyfél az MBH Bank által finanszírozott összeget és annak kamatait a Szerződésben megállapított, törlesztőrészletekben fizeti meg az MBH Banknak a Szerződésben foglalt ütemezés szerint.

Ügyleti kamat

Az Ügyfél által az igénybe vett finanszírozott összeg használatáért az MBH Banknak fizetendő, időarányosan térítendő pénzösszeg. A finanszírozott összeg ára. A kamat Szerződésben meghatározott, éves százalékban kifejezett ügyleti kamatláb alkalmazásával kerül kiszámításra.